New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovapolifi novakwashiwana nava longele kumwe – Ndeitunga

Ovapolifi novakwashiwana nava longele kumwe – Ndeitunga

2021-07-06  Festus Hamalwa

Ovapolifi novakwashiwana nava longele kumwe – Ndeitunga

Kakukutu komatanga opolifi Inspector General Sebastian Ndeitunga ota ti ovanambelewa vopolifi noshiwana ova pumbwa okukala tava longele kumwe pefimbo eli lokukondjifa ombuto yoCovid-19.

Meenghundafana a ninga naKundana Ndeitunga okwa hokolola ta ti okwa didilikwa oshiwana ina shi hala oku longela kumwe nopolifi nohashi anye okulandula omalombwelo ovapolifi. Ndeitunga okwa denga omufindo pomapako oo a didilikwa kutya ovanhu inava hala oku liufa komilandu da twalwa po doCovid-19, nohava kala va hala okulipuma mumwe nopolifi.

Ndeitunga okwa ti ovanyasha ovo unene itave lihumbata nawa shaashi ohava kala va hala okulwifa opolifi ngeenge tai popi navo. Onghee okwa kunghulila oshiwana osho yoo ovanambelewa vopolifi opo va kale tava longele kumwe opo va shiive okulwifa etandavelo loCovid-19.

“Mexuliloshivike la dja ko ombelewa yange oya lopotelwa ovanhu itave liufa komilandu doCovid-19 ngeenge ve li komafudiko. Eshi osha nyika oshiponga neenghono shaashi ngeenge ovanhu ova ngudumana pomaendo nena naasho otashi etifa etandavelo lombuto i kale pombada. Onghee hano oshiwana natu kaleni tu na oshinakuwanifa nokukwashipaleka kutya ohatu li ufa komilandu doCovid-19,” Ndeitunga ta ti.

Ndeitunga okwa ti opolifi ina i pewa epitikilo lokukala tai umbu ovanhu ngeenge veli ponhele yonumba ile ngeenge tai popi novanhu.

“Ngeenge omunhu ota longifa eenghono nena opolifi oina oufemba wokukwata po omunhu oo, ndele ta kapatelwa modolongo. Onghee inashi fimana omunambelewa wopolifi a kale ta umbu ovanhu ondjebo. A shike ngeenge omunhu okuna oshilwifo shonumba nena omupolifi naye oku na oufembe wokukala e liamena shaashi ota popi nomukwashiwana ena oshilwifo shanyaka shiponga,” Ndeitunga ta ti.

Ndeitunga okwa ti oshiwana nashi xulife po okukala tashi landifa omalondu konima yeevili edi ina di ufwa shaashi ku keshe ou ta kalandifa omalodu momafiku ina pitikwa ile konima yeevili ota ka pewa ehandukilo ile a kale eli modolongo.

Okwa denga omufindo ta ti opolifi nai kale tai popi novanhu nombili, opolifi nai fimaneke ovakwashiwana, yee ta ti omunhu keshe okwa pumbwa okufimanekwa ngaashi ovanhu aveshe.


2021-07-06  Festus Hamalwa

Share on social media