New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovasan mOmundaungilo ova hala kansela mupe...kave na omeva mayela, kave na omakumbafa noikulya otai nyangwa

Ovasan mOmundaungilo ova hala kansela mupe...kave na omeva mayela, kave na omakumbafa noikulya otai nyangwa

2022-06-07  Festus Hamalwa

Ovasan mOmundaungilo ova hala kansela mupe...kave na omeva mayela, kave na omakumbafa noikulya otai nyangwa

Oshiwana shovayelele mOmundaungilo otashi nyenyeta kutya osha hala okuhoolola kansela mu pe shaashi vati kansela wavo ita longo nawa notashi mono oixuna koluhepo nondjala.

Ovakwashiwana ava otava ti otava xupu shokadila, kave na omakumbafa oku li tuvikila pefimbo eli lokufu, ohava nangala ashike va tema omundilo, kave na oikulya, vo vali kave na omeva mayela, onghalo oyo nokuli ya eta opo vahapu vomuvo unene ounona va kale tava ehama efimbo nefimbo. 

Ovayelele vomOmhalapapa moshikandjohoololo shaMundaungilo, moshitukulwa shaHangwena ova lombwela Kundana kutya momukunda wavo kamana sha omayakulo a wana ngaashi omeva okunwa.

Pefimbo Kundana a talela po oshiwana shovayelele pomapundo avo   Osoondaxa ova hokolola tava ti kutya otava dengwa koutalala shaashi ove li momhumbwe yoikumbafa yokunangala.

Otava ti kansela wavo oku na okatongotongo, vati nande nava lopote omaupyakadi avo iha va pewa omakwafo, ashike kansela oha endele oku ya kula ovanhu vamwe vokomikunda dimwe po.

“Otwa loloka kansela wetu shaashi okwa kala ko efimbo lile koshipundi ashike fiyo opapa ina tu mona ouwa washa. Onghee otwa hala opo tu hoolole kansela mu pe ou ta dulu oku tu yakula nondjungu,” tava ti.

Helaria Haule weedula 86, mwene wepundo opo hava di okwa ti nale okwa li hava mono oikulya yoshikukuta ashike paife ihava mono vali, ta ti eli eshongo lakula ku vo shaashi kave na sha oikulya momapundo avo.

“Ohatu tu nangala ashike poutwali va dikwa noiti, ovatekulu vange alushe ova kwatwa ashike koshidu sha e twa koutalala,” Haule ta hokolola.

Helena Hamutenya weedula 24 okwa hokololela Kundana ta ti, hava nangala ashike ve li tuvikila eeshako nounona vaye nomushamane waye, ta ti kave na oikumbafa.

“Paife otwa pya eenyote shaashi ohatu kala tu li pomadiko omundilo efimbo lile ha tu kongo oupy. Okwa talala nai. Omapundo etu otaa dulu  yokupya po shaashi omo ohatu omundilo,” ta hokololola.

Ova weda po tava ti opomba ei ili pomudingonoko wavo ohai futilwa, nomhumbwe yoshimaliwa oye va fininika opo va kale tava ka teka.

Ova hokolola tava ti ova pumbwa omakwafo ngaashi oikumbafa, oikulya noshoyo oidjalomwa.

Kansela woshikandjohoololo shaMundaungilo Festus Ikanda okwa ti oshiwana shoveyelele ovanhu vamwe va djuu nokulonga navo eshi hava kala ashike tava nyenyete efimbo a lishe kutya kansela ke na eshi ta longo.

Ikanda okwa ti ovayelele vamwe ohava kwata oshimaliwa shopendjela eshi hashi yandjwa kepangelo ashike ngeenge vati va kwata oshimaliwa shavo ohava ka landa omalodu poundingosho ovo ve li popepi nomapundo avo.

“Ombelewa yange oya kendabala oku yambidida oshiwana shovayelele ashike efimbo keshe otava popile nge mouwii kutya ita di long osha. Omafimbo amwe ohandi uya kuvo opo tu ninge oyoongalele ashike ohava kala tava kondjele mendingosho inava hala oku popya name,” Ikanda ta ti.

Ikanda okwa yelifa ta ti oshiwana shovayelele okwa li hashi pewa oikulya keshe mepundo ha mu di ovanhu ashike paife ihava pewa vali shaashi epangelo ota li ka tameka okukala ta li yandje oshimaliwa keshe mepundo opo va dule okukala tave li landele oikulya yavo vene neefewa noshoyo oikwafifo imwe po.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-07  Festus Hamalwa

Share on social media