New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovashingi voutaxi va xulifa mefiku limwe eshi vati va pewa oudiyo ....

Ovashingi voutaxi va xulifa mefiku limwe eshi vati va pewa oudiyo ....

2022-11-18  Festus Hamalwa

Ovashingi voutaxi va xulifa mefiku limwe eshi vati va pewa oudiyo ....

Ovalumenhu vavali vomukunda Okakwa moshitukulwa shaHangwena ova xulifa mefiku limwe, taku fekelwa kutya ova pewa oudiyo peendingosho dipomikunda wavo opo va tokelwa tava nu.

Oonakufya ovo Hafeni Shuufeni weedula 30 womukunda Etundalomutako naJohannes Hangobe weedula 33 womomukunda Omakango moshitukulwa shaHangwena.

 

Otaku hokolwa ovalumenhu ava va xulifa mEtitano loshivike shadja ko. Hangobe okwa fila koshipangelo shaEngela lwopo05h00 yokeengula, omanga Shuufeni a fila meumbo, lwopotundi 12h00 womutenya.

Ookaume novakwapata vaShuufeni nova Hangobe otava hokolola kutya, oufiku wEtitatu, oku pendukila Etine ovalumenhu ava ova tokelwa tava shingi peendingosho dopOiko pOnhuno nokonima opOkakwa, poo opo otashi dulika opo va pewelwa oudiyo.

Ina ya Shuufeni, Fransina Shindumbu okwa hokolola ta ti omona okwa tameka ehe udite nawa ongula yEtine - tai kondje, ye ota kungu, ye vali ina hala okulya.

“Okwa kala e li monduda ta ti ota vele pomutima, ye okwa kanifa eenghono. Onda kala handi mu kondjifa opo ndi mu twale koshipangelo ashike okwa anya ko. Onda dimbulula kutya okwa tokelwa ta kungu, shaashi onduda yaye oya li iyadi eenghungo,” Shindumbu ta hokolola.

Etitano eshi kwa sha Shuufeni natango okwali ta kungu ye ita duluvali okupopya.

“Onda dengela otuwa opo a twale koshipangelo. Manga ndili kepata ha ndi mu telekele okatete onda uda a kuwa mokule. Eshi nda ya kuye monduda okwa lombwela nge ta ti ova nwa eebila pondingosho nookaume kaye noshoyo nomukainhu ou ha landifa mondingosho. Eshi a mana okupopya okwa xulifa…,” Shindumbu ta hokolola.

Otuwa yoku mu twala koshipangelo oya hanga a xulifa.

“Ohandi fekele kutya omumati wange okwa pewa oudiyo keendingosho oko a tokelwa. Omumati wange ina kala e na onghudi wa sha,” ta ti.

Shuufeni okwa fiya po ounona vaye vane oukadona vatatu nokamati kamwe.

Manga veli moshitondoka, otava lombwelwa kutya kaume ka Shuudeni (Hangobe), oo hadi pomaumbo opo pepi novali tava nu pamwe oufiku wEtitatu naye okwa xulifa. 

Ina yaHangobe Justine Shihepo okwa hokolola ta ti Etine efimbo longula nakufya okwa mu ifanwa komona e ke mu fule medimo Shashi vati otamu vele.

“Onda tokola ashike oku mu twalwa koshipangelo shaashi edimo laye ola li la fula neenghono. Okwa kwelwa meembete, ye ta ndwa. Ovenda oye mu tifa po xwepo. Komatango okwa lombwela nge ta ti nandi shune keumbo shaashi vati oku li nawa,” Shihepo ta hokolola.

Ashike ongula yeEtitano okwa dengelwa ongodi okudja koshipangelo kutya Hangobe okwa xulifa.

Hangombe okwa fiya po okaana kaye kamwe kokamati keedula heyali.

Oonakufya aveshe otava fudikwa nena mEtitano pomaendo pomukunda wavo.

Marryam Nghiilwamo a landifa pondingosho opo kwa li vati ta pa shingi ovalumenhu ovo okwa hokolola ta ti Shuufeni oye ashike a li pondingosho opo ta nu omaludu nokulya okapana.

“Pondingosho yetu ka pa li oonakufya aveshe ngaashi ovanhu tava popi. Konima okwa ka twikila eenhigo keendingosho dimwe, apa okwa dja po omutenya,” ta hokolola.

Nghiilwalo ta ti okwa pulwa pulwa kopolifi shina sha nefyo lovalumenhu ava.

Kaume koonakufya Johannes Hamutenya oo va tokelwa tava nu pamwe poundinosho pOkakwa okwa hokolola ta ti okwe li tukauka nooHangobe naShuufeni lwopotundi 22h00, a twalwa keumbo kuHangobe.

“Eshi nda twalwa keumbo ova ka twikile neenhingo davo ashike ka ndishi kutya ova ka tokelwa peni opo va dje ko tava vele,” ta hokolola.

Okwa weda po ta ti naye vati efiku olo okwa pita ongula ta vele omutwe noshoyo medimo ashike li landela omiti.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaHangwena omupedu Commissioner Zacharia Amakali okwa hokolola ta ti oshingingwanima eshi osha fika ombelewa yaye, nomukainhu ou ha longo pondingosho opo peli xulwa oku monika ovaluemenhu ovo okwa kufwa e hokololo.

“Omalutu oonakufya okwa tandwa nale. Otwe teelela oidjemo okudilila koWindhoek onghee fiyo opapa ka pena ouyelele kutya ovalumenhu ava ova fya koshike,” Amakali ta ti.

Okwa weda po ta ti oidjemo otai ya moshivike tashi ya. fhmalwa@nepc.com.na

 

 


2022-11-18  Festus Hamalwa

Share on social media