New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Pupkewitz ota tungile Onandjokwe oombelewa dhongushu yoomiliona N$2.5

Pupkewitz ota tungile Onandjokwe oombelewa dhongushu yoomiliona N$2.5

2022-01-17  Victoria Kaapanda

Pupkewitz ota tungile Onandjokwe oombelewa dhongushu yoomiliona N$2.5
Top of a Page

Ehangano Pupkewitz olyali lya yamukula nomayamukulo taga hokitha, sho oshipangelo shaNandjokwe shali sha ningi omaindilo gokuyambindhidhwa noombelewa dhaanambelewa aanene.

Oshipangelo oshali sha gandja ehala mpoka tapu tungwa etungo ndyoka, oshiwike sha zi ko.

Omukuluntu goshipangelo shOnandjwekwe Akutu Munyika okwa ti, oyakala ethimbo ya taalela uupyakandhi we hala lyaanambelewa.

“Etungo ndika otali ketu kwathela lela, okukala nomahala gokutula omauyelele getu gasimana, ngaashi okundhindhilika uuyelele wanasikola yetu, taya indheula moshipangelo shetu,” ta popi ngaaka.

Munyika okwa ti, oshipangelo shoka ohashi ndheula aalongwapangi oshowo oondohotola okuza kondje yiilongo.

“Etungo otali ka tungwa pokati koshipangelo. Olya tamekwa okutungwa oshiwike sha ziko no twa tegelela lyi kale lyapwa muule woomwedhi hamano twa taalela,” ta ti ngaaka.

Ta ti, etungo ndyoka otali ka kosha oomilliona N$2, tali kala lina omala gahetatu, okandjugo oshowo ela lyiigongi.

Omukuluntu goshikondo shuuhaku moshitopolwa shaShikoto Joshua Nghipangelwa okwa ti, shoka sha longwa kehangano ndyoka osha simana no tashi ka kwathela iilonga yoshipangelo yi ye komeho.

“Omahangano naga kale taga kwathele oku tsakaneke epangelo poompito mpoka taga vulu, ngaashi nana ehangano ndika lya ningi,” ta popi ngaaka

Nghipangelwa okwa pandula Pupkwitz omolwa oshilonga shoka oshinene tashi longwa.

Omukuluntu gwehangano lyoPupkewitz Merly Barry okwa ti, oku yambindhindha omamndiki geli moompumbwe oshinakugwanithwa she hangano lyawo.

“Otwali twa yamukula okuyambindhindha oshipangelo shaNandjokwe oshoka osho shimwe shi na ondjokonona yina ongushu, onkene itashi vulika okuethelwa pevi,” ta fatula ngaaka.

Barry okwa ti, shoka okwali ye shi ningi sho yali ya mono omaindilo okuza koshipangelo shaNandjokwe kutya oshapumbwa oombelewa.

“Okwali sha nengeneke omitimadhetu getu, sigo twa kutha ompito ndjika nena,” ta fatulula ngaaka. Ta gwedha po ta ti, ehangano lyawo olyina oshinakugwanita sho ku kwathela, omandiki ngaashi, elongo, uuhaku, omaundhano oshowo oku indika uulingilingi.

Caption: Ehala mpoka tapu tungwa oombelewa dhaanambelwa aanene moshipangelo oshinene shOnandjokwe.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-01-17  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page