New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sakaria a pula ovakeleli vomaliko va longele kumwe nopolifi

Sakaria a pula ovakeleli vomaliko va longele kumwe nopolifi

2022-10-25  Festus Hamalwa

Sakaria a pula ovakeleli vomaliko va longele kumwe nopolifi

 Komufala wopolifi moshitukulwa shaShana Commissioner Naftal Lungameni Sakaria okwa pula omahangano ovakeleli vomaliko opo aa kale taa longele kumwe nopolifi okulwifa oimbuluma moshitukulwa.

Sakaria okwa ti omahangano ovakeleli vomaliko okwa pumbwa na mo a kale e na oshinakuwanifa shokulwifa oimbuluma tashi pitile mokulongela kumwe nopolifi.

“Oimbuluma otai xulifwa po ashike ngeenge moshitukulwa mu na oukumwe welongelo kumwe,” Sakaria ta ti.

Edi Sakaria okwe di popya komutumba ou kwa li a ninga noovene vomahangano ovakeleli vomaliko wa li ko mexuliloshivike mOshakati eshi kwa li tava topolafana ouyelele kombinga nghee ve na okulongela kumwe.

Okwa ti ovakeleli vomaliko nava kale ve na alushe eenomola deengodi dopolifi opo va kale tava lopota oimbuluma pefimbo.

“Ovakeleli vomaliko ova manguluka okukala va waimina oikonga yokulwifa oimbuluma ei hatu ningi moshitukulwa. Unene tuu eshi twa uka mefimbo lomatango omanene otwa pumbwa okulonga nondjungu opo tu kale twa kelela oimbuluma,” Sakaria ta ti.

Okwa kumaida ovakeleli vomaliko opo ve li kaleke kokule nokulonga oumbudi wokutula ovanhu mokatoo unene tuu ovo hava longele peengeshefa noshoyo peembaanga.

“Oshinakuwanifa shomukeleli womaliko okukale ka po eameno noku a mena omaliko oshiwana. Ovakeleli vomaliko nava kale tava yandje ouyelele kopolifi kombinga yoimbuluma tai ningwa peenhele odo hava longele,” ta ti.

Okwa weda po ta ti ovanambelewa wopolifi navo nava kale ve na ekwatafano liwa novakeleli vomaliko opo va dule okukeleka po e longelokumwe.

Konima eshi Sakaria a ninga komufala wopolifi mOshana okwa kala nokuninga omitumba novakwashiwana, omalelo opamufyuululwakalo noshoyo ovakulunhu veembanga opo va kundafane nghee tava ka longela kumwe nokulwifa oimbuluma.

Omutumba wa shikula ko ota ningilwa ovanangeshefa va yooloka moshitukulwa opo va pewa ouyelele nghee opolifi otai tula po eameno lovanangeshefa.

famalwa@nepc.com.na


2022-10-25  Festus Hamalwa

Share on social media