New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Semba ana manamo asi tawapukurura eparu lyovantu

Semba ana manamo asi tawapukurura eparu lyovantu

2022-06-16  Kuzeeko Tjitemisa

Semba ana manamo asi tawapukurura eparu lyovantu

Muruganikurona ogu kavapere sirugana momberewa zovakansela womukunda Omaheke Pecka Semba katumbwidilire asi takawapukurura maparu govatungimo momukunda gwina omu nakatara nomukaro deparu. Apa nye kahuyungire kosayitunga zaNew Era mokaruwo gona tupu, moutano, Semba ogu gakere asi mukurona gerongo momukunda googo, paapa kagwene sirugana sosipe moune, katente asi age nakalituramo unene mokugava yirugana kovantu unene yeyi yina wapere asi vayirugane yikasike kovatungimo. ‘’Ame kuna kukawapukurura egendeso lyondango zomukunda horowero gendeso ogu. Ntani ame nani katara asi matokoro govakansela gahepa kuza mosirugana. Ntani ame nani kagava magano kovakansela kuhamena ekuliko, yimo ana kutanta mulirongo ogu gwanare. 

Ndango zomukunda kazigeve mbudi ezi zeturo mosirugana saSemba moune. Eturo lyendi mosirugana kuna kutameka mo 3 June 2022, omu yina kukaza nye asi eyi yokukara asi muporongwa guna kara megendeso kutunda tupu mo 2019 apa Maria Vaendwanawa gahagekere sirugana esi. Age kwakere mosirugana kutunda mo 2018.VCaendwanawa kwamuhagekeser posiruwo supi morwa egendeso lyedona ntani makuye kuhamena omu varuganesere yimaliwa. Komeho ayatameke, Pederius Tjihereko kwakere nye mukurona gomberewa zina. Nage gumwe ogu vahagekesere morwa nombudi dodo dokugendesa mberewa epuko age hena kuninkiliramo vakwawo, komeho Vaendwanawa ayatameke. Ndango zokansela siruwo nasinye esi kuna kara nye tupu nomugendesi gokukwateramo awo kwakere vavali valitambagwire, Karukire Tjijenda ntanio Sophia Eises, ava vakere tavakwateremo. Eises ngesi vamupa nye ukurona pamberewa wondango zodoropa zaGobabis, nalyo evango lyakere muporongwa nomvhura dononzi. Semba kuna kuwiza nye kevango eli noudivi yirugana wonomvhura dononzi kutunda tupu mitili, munamberewa gerongo, mukuronagona gerongo momukunda ntani kuyasika komukurona gerongo momukunda ogo yigo nye mavango gamwe tuna vhuru kutumburako aga garugana Semba. 


2022-06-16  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media