New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shilindi manga kelongitho lyiiyenditho moshikondo shelongo shaShana

Shilindi manga kelongitho lyiiyenditho moshikondo shelongo shaShana

2019-07-05  Staff Reporter

Shilindi manga kelongitho lyiiyenditho moshikondo shelongo shaShana

Oshakati – Oshikondo shElongo, Uunkulungu nOmithigulukwakalo moshotopolwa shaShana osha kutha ko oongaku noshi li shi ipyakidhila okutula po omakankameno gelongithonawa lyoshimaliwa, oshikondo shika onkene sha pula iiyenditho yasho ayihe 28 yaa hingwe manga. 

Shika osha landula omanambo ga zile ko sho oshikondo shelongo mOhangwena sha li sha tetula oshimaliwa shoka hashi gandjwa koosikola dhopaumwene moshitopolwa, natango sha ningwa molwa oshimaliwa shoka tashi ende tashi shongola moshilongo ashihe. 

Omukuluntu gwoshikondo shelongo mOshana, Hileni Amukana momukanda oshiwike sha zi ko okwa li a lombwele aataleli yiikandjo yoosikola, aakuluntusikola naaniilonga ayehe kombinga yetokolo lyokudhika oohauto adhihe 28.

“Ombelewa yiiyenditho otayi ka ninga omalongekidho ngele tashi ya kendiki lyoonzo dhaalongi mOngwediva, iikandjo ya yooloka moshitopolwa osho wo mpoka pe na ompumbwe yiiyenditho. Oshihauto shimwe otashi ka longithwa moshitopolwa ashihe, nokonima iihauto yi li ihetatu otayi ka longithwa mekonaakono lyondondo onti-9 nonti-12,” Amukana ta ti ngaaka momukanda.

Ta gwedha po wo kutya omolwompumbwe yoshimaliwa, oshikondo otashi ka hulitha po okugandja oshimaliwa shookugandja oocredit koongodhi dhoomaningela, ta ti kape na wo oshimaliwa shokuninga iigongiilonga nomadheulo ga ghwedhwa po moshitopolwa

Nonando ongawo, ota ti uuna tashi vulika, nena iigongiilonga otayi ka pula komeho, shampa owala pen a oonzo.

Amukana ta londelwe wo aantu ayehe, unene tuu koosikola ya ninge oonkambadhala dhokulongitha omeya nawa.

“Uupomba wa teka noopaipi dha tsipuka nayi pangelwe. Olusheno nalu kale talu dhimwa kehe ethimbo to thigi po ombelewa, oongulu dhosikola nosho tuu,” ta ti ngaaka.


2019-07-05  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media