New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / SPYL ina hafela Ovachina tava di meefitola davo

SPYL ina hafela Ovachina tava di meefitola davo

2022-06-08  Festus Hamalwa

SPYL ina hafela Ovachina tava di meefitola davo

Hamushanga wevava lovanyasha moSwapo koshikondo shoilonga nouyuuki Willem Amutenya okwa ti okwashiwana vaChina nava xulife po okukala tava di meefitola davo shaashi paife ihava ka futa vali eehiila dovaNamibia.

Amutenya okwa ti eveva loSwapo lovanyasha ina li hafa eshi moshilongo mu na ovaChina hava di ashike meengeshefa davo omanga moshilongo mu na omaumbo mohapu omo tava dulu oku kala taava hiila.

Amutenya okwa ti oshapuka nai eshi omalelo a yandja epitikilo kovakwashiwana vaChina opo va kale ve na oufemba wokudja meengeshefa.  

Edi okwe dipopya mexuliloshivike pefimbo komutumba wevava lovanyasha wa li kEenhana.

“Otuna eenhele dihapu hadi dulu okuhiilwa ashike ngeenge owa i mo ito hange mo nande omukwashiwana waChina umwe omo ha di,” Amutenya ta ti.

Okwa weda po ta ti ovaChina vahapu kave na sha omaumbo moNamibia onghee eshi oshi li shapuka shaashi iha va yambidida eengeshefa hadi landifa omaumbo.

Onghee okwa otai indile omalelo eedolopa opo a ninge omakonakono kombinga yoshikumungu eshi shovakwashiwana vaChina hava di meefitola davo.

Amutenya okwa ti ovandjandjai aveshe nava ta li ko ashike ve fike pamwe pehe na vamwe tava ninge eshi va hala.

“Omelelo eendolopa na tule po okatendo koveta opo ovandjandjai vaha kale vali tava di meenhele dengeshefa davo,” Amutenya ta ti.

Eshi a ninga eenghundafana naKundana kombinga yoshikumungu eshi, mayola wodoolopa yaShakati Leonald Hango naye okwa ti elelo lodoopa yavo ita li popile ovaChina tava di meefitola davo.

Hango okwa ti ovakwashiwana vaChina navo nava kale ashike tava futu eenduda dehiila ngaashi naana ovanhu aveshe hava di mehiila.

“Elelo lodoolopa yetu ina li yandja epitikilo kovaChina opo va kale tava di meefitola davo onghee ohatu ka ninga omakonakono kombinga yoshikumungu eshi,” Hango ta ti.

Mayola wodoolopa yaHelao Nafidi Darius Shaalukeni naye okwa lombwela Kundana ta ti ombelewa yaye otai ka ninga omakonakono kombinga yovaChina ve li kOshikango kutya ohava di peni.

– fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-08  Festus Hamalwa

Share on social media