New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Swapo na dje ko koshipundi – Venaani

Swapo na dje ko koshipundi – Venaani

2020-07-14  Staff Reporter

Swapo na dje ko koshipundi – Venaani

Omupresidente wongudu yo-PDM okwa pula opo ongudu tai pangele pamwe nomupresidente woshilongo opo va dje ko koshipundi. 
Pefimbo a li ta popi koshiongalele shoikundaneki moWindhoek McHenry Vanaani okwa ti omupresidente Hage Geingob opamwe nongudu tai pangele ove na mo olunyala moshikumungu shoFishrot, onghene itava dulu vali okutwikila nokulela oshilongo.
Venaani okwa li ta popi edi mokunyamukula koshipopiwa shomupresidente Geingob oo a ninga oshiongalele shoikundaneki omo a li ta nyamukula shi na sha nomapopyo oo taa kwatakanifa oSwapo noFishrot.

Oshiongalele eshi osha ningwa sha landula oshidjemo shomakonaakono ehangano li li omhinge nokulunga litapula lo-ACC, olo la mona kutya ope na oshimaliwa sha kwatakanifwa koshikumungu sho Fishrot sha yukifwa koshikefa shongudu yoSwapo oku pitila momahangano eehahende mbali Sisa Namandje naMarén de Klerk. 

Moshiongalele osho sha li ko mOsoondaxa, Geingob okwa ti Swapo ina yambapalekwa koshinima shoFishrot meyukililo, vali ovo tava fekelwa fiyo opapa inava monika ondjo, nokwa itaveliwa kutwa omunhu okwa talika ko ehe na ndjo fiyo opa pa ta ka monikila odjo koveta. “Okulikala kwongudu tai pangele okuhapu unene. Onghela omupresidente Geingob okwe lipatana kutya ongudu yaye inai pewa ko sha koFishrot –oshinima osho oipupulu itoka to! –nokaana keedula nhano itake shi itavele,” Venaani ta ti. 

Venaani okwa weda po kutya Geingob na yeleke ngeenge oshili ile hashoshili kutya ye mwene okwa pewa ko koFishrot oshimaliwa pefimbo lomaxwaxwameko  okuya pomahoololo oo a eta opo a ninge omupresidente woshilongo.  
“PDM ita pula, shike ohatu va lombwele kutya Swapo oku li oshilyo shaavo va dana onghandangala moFishrot. Omolwashike tava amene ovashiiviveta ovo taku popiwa kutya ove na mo olunyala linene metukulo loimaliwa yoFishrot?” Venaani ta pula.  
Ta tilifa kutya PDM ota yandje omafiku aheyali komukulunu woPolifi yaNamibia Sebastian Ndeitunga nokOmupanguli-Ndjai Martha Imalwa opo va lombwele oshiwana kutya omolwashike ovashiiviteta –Namandje naDe Klerk –Inava twalwa komangu.  “Ngeenge hasho ohatu va twala komhangu.”

Ta ti: “Otu na okufya oshisho kutya Swapo okwa futa eemiliona N$70 odo a pewa koFishrot. Nohatu ka longa ngaashi hatu dulu, okulongifa eenghono adishe dopaveta opo tuha fiye emanya la londa kulikwao. Swapo okwa ninga unene eshina lakula lokuyangata po omaliko. Swapo nadje ko koshipundi onga epangelo… Presidente Hage Geingob na dje ko koshipundi,” Venaani ta popi nomufindo. 
Ta ti ongudu yaye oya li ya pula Presidente Geingob opo ngeno a tule moilonga ekonaakono lomeni, molwaashi pe na ovaleli vamwe tava nyikaanyikwa moshinima shoFishrot, ashike Geingob okwa li e va nyamukula kutya eehahende daye oda ti kutya ine shi ninga. 
Venaani ta ti oufemba wOvanamibia okuuda oshili. “Oshili oshili ashike nande nai kale tai popiwa komunhu umwe,” Venaani ta ti.


2020-07-14  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media