New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ta hepekwa momukunda wavo molwoulema woshipa ‘Onda kufilwa ondjebo oikando aishe itatu shaashi ame ekishi’

Ta hepekwa momukunda wavo molwoulema woshipa ‘Onda kufilwa ondjebo oikando aishe itatu shaashi ame ekishi’

2023-06-08  Taimi Haihambo

Ta hepekwa momukunda wavo molwoulema woshipa ‘Onda kufilwa ondjebo oikando aishe itatu shaashi ame ekishi’

ONGWEDIVA – Ovaneumbo momukunda Omatangela moshitukulwa shaHangwena otava li tava pi shaashi omusamane e na oshipa shitoka. 

Boas Hamukwaya omunamido (50), okwa hokolola kutya fiyo opapa ova ningilwa omatilifo edipao oikando ihamano –lutatu Boas kwa ulikwa nondjebo komushiinda, oo yoo natango a li a kufila ounona vaye ondjebo oyo tuu oyo oikando ivali noshikando shimwe okwe va kufila omakatana.

Boas oo pamwe nomukulukadi waye omunamido 36 ve na ounona vahamano okwa hokolola nghee ovanhu pomukunda wavo vehe mu hole no ihava pwilikine omawedelepo aye ile oudjuu waye moyoongalele yomukunda.

Ta ti yoo otava mono oixuna koluhepo nokukala inava halika momukunda wavo pamwe nofamili yaye.

Boas okwa popya kutya yee iha longo, okwe likolela ashike mopendjela yaye yokomwedi yovanhu voshipa shitoka yoN$1 300. Okwa weda po yoo kutya okwa idilila omwaalu wovanhu va fika pomuwoi ovo aveshe va tala ashike mopendjela yaye omo mwa kwatelwa ounona vaye ve li vahamano.

Paulina Hamukwaya omukulukadi waBoas okwa popya kutya yee nghee a dalwa a longe nande osha, okwa tala ashike mopendjela yomushamane waye oshoyo moilikolomwa yomepya laye. Paulina okwa weda po yoo kutya voo ove lixula okumona oshikukuta konima yeedula da fika punhano paife notava nane noudjuu. “Ope na omafimbo amwe nokuli hatu dulu okukala tuhe na oikulya meumbo. Elao linene ounona ohava pewa oufila wokatete kofikola.” Paulina ta weda po. Ovakwapata ava ova weda po yoo kutya otava pula ekwafo moshiwana, ngaashi okutungilwa nande okanduda kekuma, oipeleki, eedopi, oikulya, omatalashe noidjalomwa. “Ame ondi na oshipa shitoka ndele ohandi xupu noudjuu mokanduda aka handi nangala shaashi ohamu pupyala neenghono, ame oshipa shange kashi hole oupyu,” Boas ta ti.

Boas opamwe novaneumbo laye natango ova weda po kutya ohava taalele omashongo momukunda wavo, wovanhu inave va pumbwa pomukunda. “Inava pumbwa nge shaashi vati ame ekishi, onda pumbwa okudipawa,” Boas ta weda po. Ovawiliki vopomukunda Omatangela omo mwa kwatelwa ovashiinda ohava kala nokuula ovakwapata vaBoas kutya inava talika ko ongovakashiwana vomomukunda wavo molwoshipa shaBoas. Boas okwa weda po yoo kutya yee oha kala a tila efimbo alishe shaashi oha kala ta ningilwa omatilifo okudipawa, opamwe novaneumbo laye. Paulina okwa tumbula kutya yee oha kala e udite oudjuu unene komalaka madjuu haa kala taa ulwa omushamane waye kutya yee ekishi, ina pumbwa nande okukala ta popi sha. “Ohandi kala yoo ndi udite oudjuu ngeenge oufemba wange wokupopya tau patelwa pondje ngee handi kendabala okukala handi amene omushamane wange,” Paulina ta weda po. Ota kunghilile yoo ovakulukadi aveshe va holombolwa kovanhu voshipa shitoka vaha sholole ndele nava pule komesho mokufila oshisho ovashamane vavo. “Kaleni ashike novashamane veni, shaashi ovo mwa pewa kuKalunga,” Paulina ta ti.

Omupedupresidente wehangano lovanhu ve na oshipa shitoka Walde Kambabi, okwa popya kutya ovakwanedimo ava ova pumbwa lela ekwafo tali di moshiwana. Ota pula yoo ovaleli vomomikunda va kale hava tale ovanhu ava nawa nokukala tava yandje omakwafo kuvo aa e va wapalela. Ovanhu nava xulife po okukala va dina ovanhu voshipa shitoka shaashi otava xupipaleka eenghalamwenyo davo. “Oshiningwanima sha tya ngaha otashi ke tu kufifa onghatu opo tu ka longe novanhu voludi eli,” Kambabi ta ti. 


2023-06-08  Taimi Haihambo

Share on social media