New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tava lwifa omukifi weshikisha loudila moLuderitz

Tava lwifa omukifi weshikisha loudila moLuderitz

2019-02-22  Tuulikki Abraham

Tava lwifa omukifi weshikisha loudila moLuderitz

Lüderitz – Ovanailonga mOuministeli wEeshi nEedjo Domefuta moLüderitz, ove litula mo mokulwifa oshidu shoudila osho sha didilikwa tashi dipaa oludi leedila dopenguin kokanhunhu kedina Halifax popepi noLüderitz, okuhovela mu December 2018.
Oshivike sha ya ouministeli wEeshi owa shiivifa oshidjemo shomakonaakono oo a yandjwa koshikondo shouhaku woinamwenyo, kutya oshidu osho tashi dipaa oludi loudila wopenguin omukifi woAvian Influenza H5N8, oshidu osho sha didilikwa hashi tandavele moikwamavava.

Omaandaha oshivike eshi Kundana okwa li a mona omhito oku ka tala nghene ovanailonga vouministeli ve lipyakidila okulwifa oshidu shoudila kokanhunhu kaHalifax. Efiku tuu olo ovanailonga ova hanga eepenguin di fike po20 da fya, neepenguin nhatu tadi ehama, osho omunambelewa omukulunhu moshikondo shoikwamavava yomefuta nokeenhunu, mouministeli weeshi Desmond Tom a lombwela Kundana kutya omuvalu weepenguin odo tadi fi, otau ende tau shuna pedu.
Tom ota hokolola kutya eshuno pedu loshidu eshi ola etifwa komukalo oo tava longifa, eshi ovanailonga mouministeli hava talele po okanhunu Halifax oko ku na eepenguin oshivike keshe, have uya okutoolapo odo dafya, voo tave dixwike po , opo ombuto iha tandavele okuya keepenguin dikwao.  Ovanailonga ohava kendabala yoo okuwapaleka pomidingonoko domaumba eepenguins, tava tula po omongwa, voo tava tutilepo edu, layela tavelikufa lela pomunhulo wefuta, nelalakano, oku dipaa ombuto yoshidu shoudila.

Fiyo opa pa okwa lopotwa eepenguin da fika po400 da fya koshidu eshi, okuhovela mu December 2018. Dihapu domwaado dafya unene odedi ashike dakula, nonande edi dinini naadi dopokati nado okwa didilikwa da fya koshidu osho tuu eshi. 
Okanhunu Halifax eke  li oshinhano sheekilometa  10 kouninginino wodoolopa  Lüderitz keli popepi noDiaz Point, noku na eepenguin da fika lwopo 7  000.


2019-02-22  Tuulikki Abraham

Tags: Khomas
Share on social media