New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tsumkwes !Khawagas ǁanǂgāsaben ge !nanǀgaiba go hō

Tsumkwes !Khawagas ǁanǂgāsaben ge !nanǀgaiba go hō

2022-06-28  Kuzeeko Tjitemisa

Tsumkwes !Khawagas ǁanǂgāsaben ge !nanǀgaiba go hō

!Kharagagu mîǂgā-aon ge !haosi ǂnûs ǁanina koasa ge mā, !Haosi ǂNûs !nân ge nē kaise !onkhao hâse ra !gawaǀîhe ǂAnsa ǀGoragus ǂHanumā!âsa a !khō!gâsa. Direkteri, ǂHaitsi Xoaǁguigu Ôa!nâs ǂNûiǂgās dib, Graham Hopwoodi ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai ge mî, nē ǂHanumā!âs di !khō!gâs !gâi xū-i ase !hūb di demokrasis !aroma īsa, ǁîs hîa ǂansa !hūǁîna hā-ūbas,  mîǂgāba !hūb !nâ ra ī xūn !nâ ūhâsa mâbasa. 

“ǂAn!gâ tsî da ge ra !gôa!gâ, nē ǂhanumā!âs noxopa !Haosi ǀAwemā!nans !nâ-ū nî !kharusa, tsîs nēsa hâna !khōmâi ra xū-i ose nî !kharus kara, o da ge ra ǂgom!gâ ǂhanub nî !hae ǁaeb !nâ nēs ai oe-am tsî Beros ǂAnsa ǀGūǀkhās Komisares-i disa ǀhui-am tsî ǁnāpa xu komesares-i nē !ereamsa nî tani-e nî !gaeǂgāsa,” tib ge Hopwooda ge mî. 

“Sida ǁkhawa mû ǂgao tama hâ !khais ge, !nae!khais hîa ge ǀHôakao!nari-aona ra !Nuri!gâ khoen ǁKhaubas ǂHanuxoaǁguib ge a !khō!gâhes khao!gâ !nōba nēsis kōse ǁgoes, khami ī nî hāsa ra mâ!oa, koro kurigu ǁaeba da ge noxopa !âu hâ. Hoara da ra mîbahes ge, noxopa da gaxuse nî !âusa, ǂhanub mari-e ūhâ tama hâ nēsa īǁkhā kais !aroma xui-ao,” tib ge Hopwooda ge mî. 

ǂAnsa ǀGoragus ǂHanumā!âs ge aibe !Haosi ǀAwemā!nans xa nî !gû!gâhe, !Hūb di ǁÛb, Hage Geingob xas ǂhanuǁî xoaǁguib ase nî xoa!gaohes ai!â. 

“Namibiab ge !Hûǁaresa !hûgu Amerikab (USA) digu ǀkha demokrasisa ra aimâbase a ǂansa, ǀgui !gâi xūn di ǀgui-i nau !hūgu ra ǁkhores ǀguisa hî-e,” tib ge ge ǀaro. 

Nē ǂhanumā!âs di ǁgūbas ge, ǀhûhâsib nî !norasase ǂhanub berodi !nâ ra ī xūn ǂansa hō tamas ka i o ǀgūǀkhāsa tsî nēs xōǀkhā ǂhanub tsî aitsama mâbasen ǂnûiǂgāde xu nî ǂgaosa, ǀhûhâsib ǁîb !gâiba !oa a sîsenū ǁkhāse.

“!Gâise ra tsâ kai te !khais ge, nē ǂhanumā!âs ge !kharaga !âǀhuru-aon !hoaǂharugude a !kharu!nâ tsîs ge !Haosi ǂNûs tsîna ǂoa ge wekheb !nâ ǁîsa a !khō!gâsa. Nēs ge ra ǁgau ǂhanub mâtikōse demokrasis di khoraǂuisensa ra !gôa!gâsa,” tib ge ǂansa mā!kharus ministeri, Peya Mushelangaba ge mî. 

Ai!â ra !âubasenhes ge, hoa ǂhanub ǂnûiǂgādi nî sîsenao-e ǁgaumâisa, ǂhâbasa ǂans ǁîn beros !ereamsa taniba hâs disa ǀhûhâsib khoena mās !ereamsa nî tanise.   


2022-06-28  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media