New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tweefeni: PDM ota ka eta omawunawa 

Tweefeni: PDM ota ka eta omawunawa 

2020-11-03  Victoria Kaapanda

Tweefeni: PDM ota ka eta omawunawa 
Top of a Page

Omunyasha a kalela po ongundu yompilamena yoPopular Democracy Movement (PDM) Angula Matheus Tweefeni okwa kumagidha aakalimo yomoshikandjohogololo  shaNdangwa  moshitopolwa shaShana ye mu hogolole, oshoka ota ka eta omawunawa nomalunduluko  ogendji.

Moonkundathana naKundana okwa ti, kehe koshikumpungu tashi  vulu okuhumithwa komeho nokuyambulwapo oshowo oku eta uuwunawa moshikandjohogololo shaNdangwa, ote ke shi  nyenga. “Ngame omuulikwa e na elandulathano, nda ilongekidha okulela oshigwana kaape na uulingilingi, ihe elalakano okuyambulapo nokuhumitha komeho oshikandjohogololo shetu shaNdangwa,” Tweefeni ta ti  ngaaka. Ta gwedha po ta ti, elongo olyo oshinima sha simana, ihe ota ka kambadhala ayihe e na okugwanithapo okukwashilipaleke kutya, kehe gumwe okwa mona ompito yelongo. Ta ti, iilonga mokati kaanyasha mbyoka ngashiingeyi ya tulitha aanyasha oyendji momapandaanda itashi ka kala uupyakadhi methimbo lye alihe lyokulela. “Otandi kala ndi na oshigwana shandje komutima, kehe omawupyakadhi taga ke ya adha, otandi ke ga kandula po meendelelo, kaape na nando omayimbo gasha,”  a popi ngaaka. Okwa ti, otaka pititha oporogalama yoku andjaneka uundjugo moshikandjohogololo shaNdangwa. Ta ti uuyogoki itawu mukala kokule nando  aakwatelamo omeya ga yela. “Otashi ka kala oshinakugwanita shandje kutya kehe omukalimo gomoshikandjohogololo okwa mona ehala  lye mwene,” Tweefeni   ta ti. Ta gwedhapo ta ti, okwa  ndhindhilike kutya moshitopolwa ashihe shaNdangwa kamu nasha ehala lyomanyanyangidho, okupa aanona ompito ya ilonge oshowo okulongitha ookompiyuta, ya vule okuhumitha komeho eyilongo lyawo. Tweefeni ta ti, ota ka tungitha okapangelo okashona kOluno ka tulwe pondondo yiipangelo iinene, opo aakalimo  yomoNdangwa ya kondwe omagulu okuya kiipangelo yokokule.

“Olusheno lwoonte dhetango otalu ka andjanekwa, opo kehe gumwe a mone ompito yoku lu longitha. Omahala gomayinyanyudho otaga ka etwa mo mOndangwa,” Tweefeni ta popi. Ta ti, pethimbo lye lyokulela oshikandjohogololo shaNdangwa, oku na okulonga nuudhiginini opo a gwanithe po ayihe a popi nena. 


2020-11-03  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page