New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Uuyelele wiikwapondje otawu ka ya moshigwana

Uuyelele wiikwapondje otawu ka ya moshigwana

2019-06-07  Loide Jason

Uuyelele wiikwapondje otawu ka ya moshigwana

WINDHOEK-Uuministeli wOmakwatathano Gopondje yOshilongo nElongelokumwe oya patulula pambelewa oprojeka yokugandja uuyelele woombelewa dhaakalelipo yoshilongo mboka ye li miilongo yokondje ya kalela po Namibia.

Oshikonga shika osha egululwa pambelewa komupeviprima gwoshilongo ngoka woo oye e li omutse guuministeli mbuka moshilongo Netumbo Nandi-Ndaitwah nokwa hokolola kutya oshikonga shika elalakano lyasho olyo ku kala tali gandja uuyelele kombinga yoombelewa ndhoka dha tumbulwa pombanda koshigwana.

Onkene okwa ti uuministeli ngashingeyi owu li nduno wa manga uukuni kumwe noshikundaneki shaNew Era opo shi andjakaneke uuyelele mbuka koshigwana momukalo ngoka haya andjakaneke oonkundana.
Ngashingeyi Namibia oku na oombelewa ndhoka dhoomishina , dhi li 31 naNew Era ota kala nduno ha lopota oombelewa ndhoka moshikundaneki she, shoka Omukuluntudhindoli gwoshifo shoka Toivo Ndjebela a koleke kutya otashi tameke mbala, naayihe oyi li kolutenda.

Nandi-Ndaitwah okwa hokolola kutya Namibia okwa hala aakwashigwana ya kale ye na uunongo wa gwana kombinga yoombelewa dhaakalelipo yawo onkene shika oshi li ompito ombwaanawa okukala ye ya tseyithila kwaashoka tashi inyenge koombelwa ndhoka.

“Otamu dhimbulukwa nawa kutya pethimbo lyokugandja omutenganekwathaneko gwoshimaliwa shomumvo nguka, onda hokolola kutya otatu ka gandja omauyelele gwoombelewa ndhoka okupitila miifokundaneki nelalakano opo oshigwana shindungike mboka kaye na uunongo woombelewa ndhoka,” osho a hokolola muule washo.

Opo iilonga yoombelewa ndhika yi tseyike, yuuvikiwe ko noshowo yi tambulwe ko kaakwashigwana, uuministeli mbuka onkene nduno tawu tameke oshikonga shika  miikundaneki yomegumbo unene tuu shoka sha tothwa mo shoNew Era.

Okwa hokolola kutya uuministeli owo tuu mbuka otawu ka tula uuyelele awuhe wu na sha naashika kepandja lyawo lyoFacebook, komalungula gopautekinolohi.

Mwaambyoka tayi dhengwa omuthindo unene ooshoka kutya, oombelewa ndhika otadhi longo naanaa ngiini mokukwathela aakwashigwana ngele tashi ya kiinima ya pamba iilongo mbyoka ya kalelwa po.
Otashi ka tseyitha woo iiningwanima mbyoka tayi holoka koombelewa ndhoka kiilongo hoka opo ya kale ye na ontseyo ya gwana noshowo etaambule ko lyiilonga yaamboka ya kalela po oshilongo.


2019-06-07  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media