New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va hala oifuta yomatala ya kufwa po pefimbo loCovid-19

Va hala oifuta yomatala ya kufwa po pefimbo loCovid-19

2021-07-06  Festus Hamalwa

Va hala oifuta yomatala ya kufwa po pefimbo loCovid-19

Ovalandifi vombelela momatala aShakati otava ti kasha li mondjila okukala tava futu oshimaliwa shoN$300 eshi hava futu okufendela omatala keshe komwedi.

Pefimbo Kundana a talela po omatala aShakati okwa ya meenghundafana novalandifi vombelela, ava tava hokolola tava ti ihava mono vali ovalandi vahapu pefimbo eli lombuto yoCovid-19 ya tukuka moshilongo.

Ova hokolola tava ti ovanhu vahapu ihave ya vali komatala shaashi ova tila oCovid-19, onghee eshi paife osha shunifa oyuuyemo yavo pedu shaashi ombelela yavo iha i landwa vali ngaashi sha kala shito.

Legina Shilongo womido dili 71, nokuli omulandifi wombelela momatala oule weedula 25 okwa hokolola ta ti omukifi ou tau dana onghandangala moshilongo ouli we vadenga pomutima neenghono shaashi ombela yavo iha landwa vali. 

“Ohandi landifa ombelela yongobe, onghee paife ondili meshongo shaashi kapena vali ovalandi. Efiku ohali dulu oku pita po inandi mona nande omulandi washa. Onghee ohandi ningi onghendambala opo ndidingule ombelela shaashi otai kala ininge nai,” Shilongo ta ti.

Shilongo okwa popya kutya elelo lodoolopa yaShakati ina li pumbwa vali okukala tali va futifa oshimaliwa shoN$300 eshi hava futu komwedi keshe.

Luise Daniel naye okuli ha landifa ombelela yongobe momatala aShakati notahokolola ta ti onghalo yoCovid-19 ei ili moshilongo osha shunifa oyuuyemo yavo pedu. Onghee okwa ti paife ihava ningi vali oshimaliwa shihapu ngaashi kwali shito.

“Paife ngeenge omunhu owa landifa a shike okamaliwa kashona kokukwafa ounona nokulikwafela ove mwene, nena iha ndi xupu po vali nasha shaashi okamaliwa oka shona kwali. Onghee mefimbo eli lidjuu tuna omalinyango angambekwa moshilongo ina tu pumbwa vali okufuta omatala fiyo onghalo ya shuna kouwa,” Daniel ta ti.

Daniel okwa yelifa ta ti ovalandifi vahapu ovadjamo momatala shaashi kapena vali ovalandi, omanga vamwe odjamo shaashi ovena eendjo damuni doifendela yokomwedi.

Meenghundafana a ninga naKundana mayola wodoolopa yaShakati Leonard Hango okwa popya ta ti ombelewa yaye oina oshisho noshiwana onghee ovalandifi a va tava nyenyeta kombinga yoifendela yomomatala nava kwatafane nombelewa yaye opo vaka kundafane ngheene vena okukala vakwafelwa kombinga yenyenyeto lavo.


2021-07-06  Festus Hamalwa

Share on social media