New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va lulilwa komundilo wa xwika po eenduda davo

Va lulilwa komundilo wa xwika po eenduda davo

2021-06-18  Festus Hamalwa

Va lulilwa komundilo wa xwika po eenduda davo

"Otwa tila omundilo tau xwike po eenduda detu dokunangala, paife ihatu kofa vali, katu shi shi kutya omundilo owa dja peni, otwa kanifa oinima yetu ngaashi oikumbafa noikutu. Omundilo ou owa xwika po eenduda di li nhano mopaife.”

Aa omatumbulo aMaria Abed ta hokolola nghee tava hepekwa komundilo ou wa xwika po eenduda davo di li nhano molukanda Evululuko mOshakati.

Abed okwa hokolola ta ti omundilo ou kave shi kutya owa dja peni, vati ohava mono ashike onduda ya tema nale.

“Omundilo tete owa tameka Etivali oshivike sha dja ko potundi 19h00, okwa li nda ka talela po kahewa kange komatango mEtivali, eshi nee ndi li mondjila onda dengelwa ongodi kutya onduda yange yokunangala otai pi. Eshi twe ya meumbo otwa hanga oikumbafa ei i li kombete yange ya tema omundilo, omanga oinima ikwao ei i li monduda inai tema omundilo nande. Osha li shikumwifa neenghono shaashi katu shi kutya omundilo owa dja peni,” Abed ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti ova ninga onghendabala opo va kale va dima omundilo ou kwali u li kombete.

“Efiku olo otwa dima omundilo ou kwa li wa yaka kombete yange. Efiku la landula ko, Etitatu, efimbo lokomatango obashu yakahewa kange ei ya shaama neumbo letu oya tameka tai pi nayo. Omundilo katu shi kutya owa dja peni tuu nande, onghee oshiima shi tilifa nayi. Mobashu yakehewa kange inamu dja sha, omwa pila oinima yaye aishe,” Abed ta hokolola.

 Okwa hokolola ta ti kape na ouyelele kutya oshike sha etifa omundilo ou natango. Okwa ti omundilo ohau tameke ashike ngeenge monduda muhe na omunhu, yee ta ti kape na omunhu a mona oshiponga komundilo ile a kanifa omwenyo.

“Etine loshivike sha dja ko efimbo tuu lokomatango obashu yokandenge kange nayo oya tema omundilo. Ohatu mono ashike omwifi tau di mobashu. Otwa limbililwa nayi komundilo ou uhe shiivike kutya owa dja peni,” Abed ta ti.

Okwa ti meumbo laye lekuma inamu pya eenduda adishe, onghee okwa kala ngoo nee ha nangala monduda younona shaashi monduda yaye okwa tila mo. 

“Oshivike eshi mEtivali natango omundilo owa tameka. Osha li efimbo lokomatango ndi li mosheti, onda uda ashike ounona tava ufana nge tava ti monduda yange omwa tema omundilo. kOnima yefimbo otwa ka mona vali omundilo wa tema monduda younona. Opuwo okudja opo otwa tameka okudima omundilo. Mopaife ngaha ohatu nangala a shike moseti nounona shaashi omo inamu pya natango,” Abed ta hokolola.

Okwa hokoholola ta ti okwa shiivifila elelo lodoolopa yaShakati kombinga yomundilo ou utilifa, omo kwa li ovanambelewa navo kwa li yoo va mona omito yokufika.

Omundilo otau limbiliki unene, onghee omakonakono onghee taa twikile kutya oshike mbela tashi etifa omundilo ou.


2021-06-18  Festus Hamalwa

Share on social media