New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va pewa eedjapo moikwambidi

Va pewa eedjapo moikwambidi

2019-04-12  Tuulikki Abraham

Va pewa eedjapo moikwambidi

Lüderitz – Ovanhu ve li vatano ova pewa eedjapo davo, konima eshi va pewa omadeulo a nghene ve na okukuna oikwambidi momaumbo avo pamukalo wopaunhongononi woHydroponic.

Omadeulo okwa yandjwa komunawino Edaward Hango wehangano loEDNAIM Investment okudja kOranjemund. Ovakufimbinga momadeulo oludi eli ova dula okudeulwa payambidido loshiwaliwa sha yandjwa kehangano lokukwata eeshi Marco Fishing, nelalakano ku yandjwe omadeulo opo ovanhu ve lihonge ngene ve na okuninga oikunino yopaunongononi momaumbo avo, oikunino oyo yoo tai dulu okulonga noudiinini opo i dule oku va etela sha  shomondjato.

Umwepo womwaavo va likola ounhongo wokukuna oukwambidi paunhongononi, Erica Jason, okwa tumbula kutya yee oku li omunelao mokukala umwe womovanelao ovo va pewa omadeulo anghene tu na okukuna oimeno paunongononi. 
“Oha ndi kendambala alushe ndi kale ndi na okakunino peumbo, naluhapu oimeno ohai lika po unene koudila, unene tuu ngee tai tula ko eenhemo, ohai lika ko luhapu koudila. Paunongo nee ou twa pewa kutate Hango, ondi wete kutya itandi ke u tula nande mokofa, ndele ohandi ke u tula lela moilonga.” Jason osho a tumbula nelimemesho.

Jason okwa tumbula kutya oku na elineekelo kutya omukalo wopaunongononi wokukuna oimeno ohau endelele notau nane omunhu a kune oikwambidi nelalakano okupalula ovaneumbo nokulandifa, unene tuu okulandifa keefitola domodoolopa.
Omunashipundi melelo la //Kharas nokuli Kansela woshikandjohoololwa sha!Nami#nus, yee oku li yoo omunashipundi wokomitiye oyo ina sha nokushunifa sha moshiwana kwaasho sha likolwa kehangano loMarco Fishing Jan Scholtz, oye ay andja eedjapo kwaavo va mana omadeulo.

Scholtz nokwa tumbula kutya ehangano loMarcofishing ola futa oshimaliwa opo ovakwashiwana ve li vatano  va pewe ounongo wanghene ve na okuninga oikunino paunongononi nelalakano va palule omalutu avo, oshoyo okunenepeka oikunino voo va dule yoo okulandifa noku limonene sha shomondjato. 


2019-04-12  Tuulikki Abraham

Tags: Karas
Share on social media