New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va pewa oitukutuku yavo oyo kwa li ya vakwa po

Va pewa oitukutuku yavo oyo kwa li ya vakwa po

2022-10-06  Festus Hamalwa

Va pewa oitukutuku yavo oyo kwa li ya vakwa po

Festus Hamalwa

O mupedu Commissioner wopolifi moshitukulwa shaShana Ottilie Kashuupulwa okwa yandja eetuwa nhatu koovene vado odo kwa li da vakwa po nokunipulilwa moAngola.

Eetuwa edi oda monika konima eshi opolifi ya ninga omakonakno mekwatafano nopolifi yaAngola. Adishe oda hangika da kufwa oitopolwa oyo vati ya landifwa po kovafekelwa.

Kashuupulwa okwa ti otuwa imwe oya vakwa po omudo wa dja ko muNovomba peumbo kEkuku mOshakati, ikwao nayo oya vakwa kEkuku muJuni neudo, omanga imwe oya vakwa mOndangwa omwedi wa dja ko. Okwa ti opolifi oya didiilika ovafekelwa ve hole oku ka holeka eetuwa dovanhu moAngola.

“Opolifi oye shi pondola okukwata po omufekelwa umwe oo kwa li a hangika moAngola notuwa ya vakwa,” Kashuupulwa ta ti.

Ta weda po ta ti omufekelwa oo natango oku li modolongo omanga taku ningwa omakonakono.

Okwa kunghilila oshiwana opo shi kale alushe sha kotoka ngeenge sha kofa noshoyo okukala sha konga omakumba okupata omivelo deehofa davo.

Paulina Petrus, womoovene deetuwa odo da monika okwa hokolola kutya otuwa yaye yoCorolla kwa li ya vakwa po peumbo moShakati pefimbo kwa li a kofa. Ta ti ke udite ombili shaashi otuwa yaye inai ya ye lixwa po, oya kufwa oinima.

“Nonande otuwa yange ya monika inandi hafa shaashi oya ninga oshikwakwa paife. Onghee otashi ka pula nge oshimaliwa shihapu opo ndi dule oku i pangelifa,” Petrus ta ti.

Leopard Andreas ou naye e na otuwa yaye ya vakelwa peumbo mOshakati okwa lombwela Kundana ta ti okwa pandula opolifi eshi ya longa noudiinini okukala ya kwatwa ko eetuwa davo.

“Onda hafa eshi otuwa yange ya monika nonande ya kufwa oitopolwa aishe. Opolifi otai longo moshili,” ta ti.

Okwa weda po ta ti okwe lihonga oshilongwa shokukala alushe a kotoka ngeenge a kofa shaashi ovafekelwa ove hole okuvaka eetuwa ngeenge ovanhu va kofa. - fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-06  Festus Hamalwa

Share on social media