New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va tumakanifwa nookalyamupombo nokumonifwa oshiponga

Va tumakanifwa nookalyamupombo nokumonifwa oshiponga

2021-03-03  Staff Reporter

Va tumakanifwa nookalyamupombo nokumonifwa oshiponga

Festus Hamalwa

Ovalumenhu vavali ova monifwa oiponga eshi va yashwa komulumenhu oo vati e va tumakanifa neembudi. 

Oshiningwanima eshi osha ningilwa mOmashaka mOndangwa.

Deputy-Commissioner Hilya Haipumbu wopolifi yaShana okwa hokolola kutya okwa lopotwa oshibofa sheumbo la tewa Omaandaxa efimbo lokeengula momundingonoko woundingosho vokUuthiya momukunda Oshitayi.

Mwene weumbo eli la tewa opamwe nopolifi ova landula eemhadi da dja peumbo laye da yuka mOmashaka. Eemhadi okwa li da yuka keembinga da yooloka, dimwe kakwa li di wetike nawa.

Haipumbu okwa ti mwene weumbo eshi a mona ovalumenhu ve li vavali tava lotoka va yuka pokapale keembesa, okwa kendambala oku va kangheka ashike ovalumenhu ova twikila ashike okupula komesho.

Omushamane okwa umba noku va yasha. Haipumbu ta ti ovalumenhu ovo va tongololwa nomadina Nason Frans e na eedula 27, naPaulus Ipinge (46), ova mona oiponga umwe okomaulu, namukwao omombuda. Ovapolifi ovo vali tava shikula veli kombinga ilili yolukanda, vati ova uda ashike omutopelo wondjembo naashi vaya konhele oko, ova hanga Frans naIpinge va nangala nale. Nokwa ka monika kutya ava ova yashwa pamupya, havo va vaka. 

Opolifi oya ti ovalumenhu ava mboli ovanailonga vehangano loHenning Crusher mOndangwa, okwa li ashike tave lihakana ombesa ei ha i va twala koilonga.

Oonakumonifwa oshiponga ova twalwa koshipapangelo shepangelo shaNandjokwe nokonima ova ka tuminwa koshipangelo shakula shaShakati. Opolifi oya ti ovalumenhu ove li monghalo i li xwepo. Nakuumba ondjebo ou ina kwatwa po manga, ashike okwa teelelikwa a kale a kwatwa po efimbo keshe. Omakonaakono opolifi otaa twikile.


2021-03-03  Staff Reporter

Share on social media