New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vamwe mOhangwena va mona onetwork

Vamwe mOhangwena va mona onetwork

2018-11-16  Staff Report 2

Vamwe mOhangwena va mona onetwork

Lasarus Hakwaake

Okongo – Ovakalimo vomoikandjohoololwa imwe moshitukulwa shaHangwena oyo ya kala ya liwa oshipungo oule weedula omi-26 unene ngeenge tashi uya pamakwatafano eengodi oshoyo opainternete, paife otava yolele ketayoo.

Ava ova hangwa keputuko, oshivike sha dja ko eshi Minisita wOmauyelele nOmakwatafano Stanley Simataa, a patulula omayakulo eengodi dopeke oshoyo opainterneta mOmundaungilo, Oshikunde, nOkongo. 
Epatululo eli olwa ningilwa poshiindingili eshi shihafifa, shali sha kalwa kookamusela voikandjohololo itatu, va kwatela mo Festus Ikanda wokOmundaungilo, Lonia Kaishungu waShikunde, naKansela Paulus Mwahanyekange oo eli omunashipundi wodoolopamukunda Okongo. 

Oitukulwa ei itatu aishe kumwe oi na ovanhu ve fike po50 000, kokutya omwaalu wovanhu owa tunga po eepelesenda 20 domwaalu wovanhu moshitukulwa shOhangwena.

Moshikandjohoololo Omundaungilo oshiwana shihapu ina shi kala hashi pwilikine oradio nande nande, omolwa omakwatafano ya nyika oipa yeembwa moshitulwa osho. Oshiwana osha kala nokukwena opo shi etelwe omakufikufi oo ta dulu oku va vatela opo va dule okukala yoo tava pwilikine oradio nokuninga omakwatafano neengodi dopeke oshoyo okukwatafana nounyuni wopondje pamakwatafano opamalungula. 

Minisita okwa popifa nokulombwela oshiwana kutya, ouministeli womauyelele, nomakwatafano oshiwana otau twikile noku hanga ondjodi yawo yokufikifa omauyelele opamakwatafano opaengodi, oparadio, oparadio yomudidimbe oshoyo opaintaneta kovanhu aveshe moshilongo ashishe. Minista okwa popya nokukoleka kutya ova kala nokulonga oiyakulifo ei okudja petameko lodula nopaife ova mana noitukulwa oyo paife oya mona omhepo yomauyelele nomamakwatafano oyo a popya kutya otai yelekwa nomhepo yomwenyo.

Minisita okwa lombwele oshiwana kutya omakwatafano opangodi oo dingi mokulundulula omaxupilo oshoyo onghalonawa yoshiwana. Okwa popya kondadalunde kutya oshiwana paife otashi dulu okuya momalandifilo okupitila momukalo wokunyaneka oipindi yavo komalungula noku ulika unene osho hava landifa. Omayakulo elongo otaa ka kala a hapu, shaashi omakwatafano opamalungula oo odjo inene yokulonga oshoyo yoku lihonga. Ovahongi otava dulu okukwatafana novahongi vakwao keefikola dimwe ndele ounona tava pewa elongo dingi. Minisita okwa popya kutya omauyelele e na sha noundjolowele, oileshomwa ihapu, ounamapya, oshoyo etotepo leengeshefa nomaxupilo oshiwana okwa tulwa momake oshiwana, nongenge oshiwana osha longifa omauyelele aa nena otashi dulu okuxulifa po onghalo yoluhepo. Okwa udanekele oshiwana kutya oshishonekwa shinene shepangelo okutula omauyelele aeshe e na sha nomayakulo ovanhu komalungula opo oshiwana shi kale she limonena omauyelele oo taa kwafa pefimbo.

Pexulilo loshipopiwa shaye okwa indila oshiwana shi longife noukeka eemhito edi mokunawapaleka onghalo yoshiwana yakeshe efiku, nokukondjifa oluhepo. Konima yoshitufi omunhu keshe a li poshitufi okwa pewa ongodi nokakalata kaye oshali kongodi yatelecom.
 


2018-11-16  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media