New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vamwe mOshikoto ove li momhumbwe yoikulya

Vamwe mOshikoto ove li momhumbwe yoikulya

2022-11-14  Festus Hamalwa

Vamwe mOshikoto ove li momhumbwe yoikulya

Ovakwashiwana ve li moikandjohoololo ya yooloka moshitukulwa shaShikoto ova taalela eshongo tava kunakaidi, shaashi  vati oikulya yoshikukuta iha i kala ye va wanena.

Ookansela vamwepo ova hokolola tava ti ovakwashiwana otava dengwa kondjala shaashi kavena sha oikulya momaumbo no nande epangelo ha li ningi eenghendabala dokutuma oukutu voufila.

Ova ti oikulya ei hadi kombelewa yopashitukulwa iha i kala ya wana shaashi moikandjohoololo yavo omu na ovanhu vahapu ve li momhumbwe yoikulya.

Eshi a kwatafana naKundana kansela woshikandjohoololo Okankolo Hans Nambondi okwa ti efiku keshe kombelewa yaye oha ku kala ku hadi ovanhu tava pula oikulya ashike ke na kutya oha ningi po shike shaashi mombelewa iha mu kala muna sha oikulya.

“Ovadali nounona vavo ohava kala va ngudumana ve li momwaalu muhapu pombelewa tava kwena ondjala,” Kansela ta ti.

Nambondi okwa ti omafimbo amwe oha ningi eenghendabala noku landela oshiwana oikulya noshimaliwa tashi di mondjato yaye.

“Moshikandjohoololo shange osho shimwe shi na oshiwana shovayelele shihapu shihe na omapya okulima, onghee naashi osha eta opo va kale tava dengwa kondjala shaashi ihava longo oikulya momapya avo,” Kansela ta ti.

Okwa yelifa ta ti kashipu komunhu ngeenge e na oshikandjohoololo shiha di oshiwana shovayelele shaashi alushe ove hole okukala ashike va kalela ombelewa tava pula oikulya.

Nambondi okwa ti moshikandjohoololo shaye omu na omikunda 234 dina ovanhu ve li momhumbwe yoikulya.

“Omafimbo a mwe ohatu pewa oukutu 20 okudja kombelewa kOmuthiya ashike ovanhu aveshe iha va mono oukutu shaashi ovanhu ohava kala ve li momwaalu muhapu va fika 278 va pumbwa oikulya” Nambondi ta ti.

Nambondi okwa ti otai indile opo ovaleli vopamifyuululwakalo va tote po eepolongalama dokukwafela ovanhu ve li momhumbwe yoikulya momikunda.

Kasnela woshikandjohoololo Onyanyaa Gideon Shikomba naye okwa hokolola ta ti omhumbwe yoikulya oi li eshongo linene moshikandjohoololo shaye.

Shikomba okwa ti ngeenge ombelewa yaye ya pewa oukutu voufila ohava pewa tete ovanhu ava vehe na eshi tava li momaumbo ashike natango oha pa kala pena omwaalu muhapu wa xupa ko.

Protasius Neshuku ou e li kansela woshikandjohoolola Eengodi okwa ti ovadali vamwe ove na ounona va kwatwa komanyutu shaashi kave na eshi tava li.

Omupopiliko woshitukulwa shaShikoto Petrus Nehale okwa ti ombelewa yavo iha i pewa vali oikulya oyo kwa li nale iha yandjwa okudilila kombelewa yomuprima minista.

Onghee okwa ti oikulya ei hava pe eembelewa dookansela oha ve i lande noshimaliwa sha dja komoshikefa shavo.

“Ihatu kala tuna oshimaliwa sha wana okulanda oikulya ihapu yovakwashiwana onghee ohatu lande ashike oukutu voufila ve fike pomwaalu woshimaliwa eshi tuna,” Nehale ta ti.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-11-14  Festus Hamalwa

Share on social media