New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vatano va mangwa po

Vatano va mangwa po

2022-01-25  Festus Hamalwa

Vatano va mangwa po
Top of a Page

Festus Hamalwa

Ovalumenhu vatano ova mangwa po Osoondaxa  efimbo lokomatango konhele yedna Big Brother Guest house modoolopa yaUsakos eshi va hangika noshipakete mu na oimaliwa yoipupulu.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Inspector Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova hangika noshipakete sha kula  mu na oimaliwa yomafo N$200 dili 33 doipupulu, ova hangika yoo vali ve na oshimaliwa shaAmerica shongushu N$30600.

Ovafekelwa otava holoka nena momangu yamengestalata yaUsakos nomakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghulila oshiwana, novanangeshefa opo va kale va kotoka ngeenge tava pewa oshimaliwa kovalandi shaashi okwa didilikwa ovanhu paife ve hole okukengelela ovanangeshefa eshi hava kala tava lande noimaliwa yoipupulu.

Opolifi oya ti ovashingi veelefa nava kotoke ngeenge tava pewa oshimaliwa kovatwalelwa efimbo loufiku shaashi vahapu ohava kala va ninga oihakanwa yokupewa oimaliwa yoipupulu.

Oshiwana osha kunghulilwa opo shi kale tashi lopotele opolifi kombinga yo vanhu tava longifa oimaliwa yoipupulu shaashi eshi osha nyika oulingilingi.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-25  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page