New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ve dule po840 va tameka omadeulo opolifi

Ve dule po840 va tameka omadeulo opolifi

2023-09-12  Festus Hamalwa

Ve dule po840 va tameka omadeulo opolifi

ONDANGWA - Ovanyasha ve li 842,  ovalumenhu ove li 572 omanga ovakainhu ove li 270, otava kufa ombinga momadeulo opolifi.

Ovanyasha va tambulwa komadeulo ova dja koitukulwa ya yooloka 14, nomadeulo otaa kwata oule weemwedi omuwoi, kendiki lokudeula ovapolifi laRuben Danger Ashipala mOndangwa.

Onghela eshi a patulula omadeo aa pambelewa, Kakukutu komatanga opolifi Inspector General Joseph Shikongo okwa kumaida ovanyasha ve li momadeulo opolifi opo ve li tule mo noku li ufa komilandu, ta ti ombelewa yaye itai ka popila omunhu ehe na omikalo.

Shikongo okwa ti omunyasha ou ite li humbata nawa ile ite li tula mo momadeulo opolifi itaka efiwa a mane omadeulo.

Moshipopiwa yaye Shikongo okwa ti ina hala okuuda omunhu ite li humbata nawa pefimbo lomadeulo, onghee okwa ti okwa hala ovanyasha va deukika nawa nokukala ve li longekida okuninga ovanambelewa vopolifi.

“Otamu ka pewa omadeulo moilongwa 12 ya yooloka kombinga nghene muna okukalonga konima ngeenge mwa mane omadeulo e ni. Li u feni komilandu da tulwa po kovanambelewa vopolifi tave mu pe omadeulo noshoyo okuvafimaneka,” Shikongo ta ti.

Shikongo okwa ti ovanyasha otava ka pewa eetundi doshihongwa shoLife Skills omo tava ka longwa kombinga nghene ve na okuliumbata ngeenge va kwatwa koshinyenu.

“Onda didilika ovapolifa va ninga oihakanwa yoku li mangeleka ile hava kala va tumba oshinyenu ngeenge ta ya kula oshiwana. 

Onghee onda hala opo mu litulemo moshihongwa eshi shaashi otashi mu kwafele ngeenge mwe ke li hanga ta mu hepekwa kopupyakadi wopamadilaadilo,” ta ti.

Okwa weda po ta ti ovanyasha otava ka pewa yoo vali eetundi kombinga nghene ve na okulongifa oshimaliwa shavo molwashi ovapolifi vamwe konima ngeenge okwa tamake okupewa ondjabi yaye oha longifa nai oshimaliwa shaye momalodu noshoyo omashina oimaliwa.

Lopokati opo, Shikongo okwa kunghilila ovanambelewa vopolifi tava ka yandje omadeulo kovanyasha opo va kale alushe tava ulike oshihopaenenwa shiwa kovanyasha.

“Ka leni ta mu djala nawa omudjalowopolifi komesho yovanyasha. Ita ndi ke li didimikila omunambelewa wopolifi ta ulike oshihopaenenwa shii kovanyasha,” Shikongo ta ti.

Ovanyasha ve li komadeulo ova ulika ehafo nolupandu okumona omhito yokudja mo okuya komadeulo molwashi ovanyasha vakwao ina ve shipondola.

Onghee ova ti otave ke li tulamo momadeulo fiyo tava mane opo va dule okumona oilonga mopolifi nelalakano lokukala tava mono ondjabi. 

fhamalwa@nepc.com.na


2023-09-12  Festus Hamalwa

Share on social media