New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ve li 13 va kanifa eemwenyo konima eshi va lya oudio

Ve li 13 va kanifa eemwenyo konima eshi va lya oudio

2023-05-31  Staff Reporter

Ve li 13 va kanifa eemwenyo konima eshi va lya oudio

RUNDU - Ovanhu va fika po-13 ova kanifa eemwenyo davo momukunda Kayova moshitukulwa shaKavango East moshikandjohoololo shaNdiyona. MOmaandaha, okwa li kwa lopotwa ovanhu vaheyali va fya, ashike omwaalu owa ya pombanda onghela, eshi vaheyali va fya, omanga omuwoi ove li moshipangelo natango tava mono ouhaku.

Okwa lopotwa kutya ovafekelwa ava va lya oikulya i na oudio, ova twala koshipangelo shepangelo shaRundu opo va ka mone epango. Ovanhu omuwoi natango ova lopotwa ve li monghalo ihe li nawa konima eshi va lya oikulya ei ya dipaya vakwao.

Kansela wokoNdiyona Laurentius Mukoya okwa popya kutya ovanhu vomoshitukulwa shaKavango vahapu otava mono oixuna koshikukuta. Vahapu ohava ka longa nee oilonga yokomake voo tava pewa oilya yomahangu opo va dule oku ka twa nokulya.  Omwaalu wovanhu ve li 22 ova lya nee oufila wa dja moilya ya longwa pamukalo ou nova tameka okuliuda konima yefimbo.

Mukoya okwa lopota kutya ova teelela enyamukulo tali di ketando lomidimba opo va dule okumona ngeenge ovafekelwa ava ova kanifa eemwenyo davo molwoikulya yoludi eli. Kansela okwa tumbula kutya ovafekelwa aveshe ava va xulifa ohava di meumbo limwe. “Vamwe nokuli ounona lela vashona kwa li hava i kofikola,” Mukoya tawedapo.

“Ovakwashiwana paife ova mboboloka tava nyenyeta va yuka mwaame onga mwene womukunda molwondjala noshikukuta. Vahapu otava tanguna yoo kutya ame mwene womukunda onda nyengwa okuvatela ovanhu vomomukunda wange oikulya,” Mukoya ta ti.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKavango East Bonifatius Kanyetu okwa popya kutya ovanambelewa vopolifi ovo va li va tumwa va ka ninge omakonaakono inaa mona po sha natango sha nika osheetifi shefyo eli, ashike omakonakono opolifi otaa twikile.

 


2023-05-31  Staff Reporter

Share on social media