New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Xulifenipo oilikola puhe na omikanda

Xulifenipo oilikola puhe na omikanda

2023-02-06  Festus Hamalwa

Xulifenipo oilikola puhe na omikanda

Omupopiliko welelo laNgandjela Sakeus Shiimi okwa kunghilila ovakwasiwana opo va xulife po okukalikola okapuka vehe na omikanda da dja koovene vomikunda ile kombelewa yelelo laNgandjela.

Shiimi okwa ti ovanhu vahapu ohava ka li kola okapuka moumbudi shaashi ohave shi ningi vehe na epitikila landja kelelo.

“Omunhu keshe e li melelo laNgandjela ile tadi komalelo opamufyuululwakalo a yooloka okwa pumbwa tete okukala e na omukanda ou tau mu pitike oka li kole okapuka,” ta ti. 

Okwa yelifa ta ti ovanhu tava di komalelo opamufyuululwakalo a yooloka na ka tale omikunda kombelewa yelelo laNgandjela.

“E li olo efimbo lovanhu hava di komakule tava ka li kola okapuka moshitunda shaNgandjela,” Shiimi ta ti.

Meenghundafana a ninga naKundana Etitano Shiimi okwa hokolola ta ti ombelewa yelelo oye li pyakidila nokukala tai tataa ovakwashiwana momufitu ovo tave likola okapuka vehe na omikunda.

Onghee okwa ti omunhu keshe ngeenge ta ka li kola okapuka na kale e na eembapila da yela shaashi ohatu kala a tu pula ovanhu vau like eembapila davo.

Okwa weda po ta ti omudo wa djako ovanhu vamwe okwa li fya omanga vamwe ova xupa konima eshi va lika komayoka ashike ka kwa li ve na eembapila do ku va pitika va ka likole okapuka.

Onghee osha fimana ngeenge omunhu tai kokapuka e na eembapila opo ngeenge okwa moneneko oshiponga elelo ota li dulu okuninga omalongekido omuyakulo.

“Elelo laNgandjela ka lili ominge novanhu tava ka li kola okapuka ashike eshi sha fimana okuliufa komilandu odo da tulwa po,” ta ti. fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-06  Festus Hamalwa

Share on social media