New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ya Ndakolo: Ovatonateli-nongelo longeni nelitulemo

Ya Ndakolo: Ovatonateli-nongelo longeni nelitulemo

2022-04-27  Festus Hamalwa

Ya Ndakolo: Ovatonateli-nongelo longeni nelitulemo

Ngoloneya woshitukulwa shaShikoto Penda Ya Ndakolo okwa kunghilila ovatonateli nongelo opo va kale tava longo nelitulemo okukala oku yambididwa eefikola di kale tadi pitifa ovanafikola noidjemo iwa.

Okwa ti ovatonateli ova pumbiwa okukala tava paafana omayele nghee ovanafikola tava yambidindwa noshoyo oku kaleka po eefikola di na ovanafikola tave li humbata nawa. Ya Ndakolo edi okwe di popya pefimbo ovatonateli nongelo kwa li tava pewa omadeulo kendiki lOkashana Rural Development Omaandaxa.

Ngoloneya okwa pandula ombelewa yehongo mOshikoto eshi ya yandje omhito kovatonateli nongelo opo va dule okuku fa ombinga momadeulo oo.

Okwa ti omadeulo a pewa ovatonateli nongelo okwa fimana eshi ovatonateli nongelo vahapu tava ka kala ve na owino yokulongela kumwe yovahongifikola noshoyo ovakulunhufikola kombinga nghee ve na okukala tava xwaxwameke ovanafikola veli honge noudinini.

“Omadeulo aa ota kwashipaleke kutya ovanafikola ove li metonatelo liwa, okukala ovanafikola tava tuwa omukumo opo va longe nondjungu moinyangadalwa yavo yofikola,” Ya Ndakolo ta ti. Okwa weda po ta ti ovadali navo nava kale tava waimine ovatonateli nongelo novahongifikola okukala tava kufa ombinga okutwa ovanafikola omukomo opo ve li kaleke kokule noinima ya nyika oshiponga ngaashi oingangamwifi nosho tuu.

Omukulunhuwiliki welongo moshitukulwa shaShikoto Aletta Eises okwa ti omadeulo a pewa ovatonateli nongelo ota ka   eta endulunduluko meefikola dihapu eshi ovatonateli nongelo tava kala tava kufa ombinga moinyadalwa ya yooloka okuyambula po eefikola.

Eises okwa kunghilila ovanhu aveshe ve na oshinakuwanifa shokutonatela eefikola opo va kale tava longo moshili okuyambidida ovanafikola.

“Ovatonateli nongelo kaleni ta mukwatafana neembelewa novakulunhufikola ngeenge pena eshi mwa hala sha kundafanwa kombinga yeefikola,” Eises ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-04-27  Festus Hamalwa

Share on social media