New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yahamano ya mangwa sho ya adhika  noshipa shOngaka

Yahamano ya mangwa sho ya adhika  noshipa shOngaka

2019-10-03  Staff Reporter

Yahamano ya mangwa sho ya adhika  noshipa shOngaka

Victoria Kaapanda 

ONGWEDIVA-Opolisi Moshitopolwa shaShana oya manga po aafekelwa ye li yahamano mehulilo lyoshiwike lya zi ko, sho ya li ya adhika nongaka i na omwenyo noshowo iipaka yayo iyali, ayihe kumwe yi na ongushu yoN$200 000.

Ongaka oshinamwenyo shoka sha gamenwa moshilongo. Omugandjimulombo nomugandji gomawuyelele gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa lombwele Kundana ta ti aalumentu ye li yatatu oya li ya mangwa po sho ya li taya landitha oshipa shongaka kaapolisi yomonanguwi. Aiyambo okwa ti oshiningwanima shoka osha li sha holoka potundi 12h00 yomutenya mEtitato, popepi nontopa yeshina lyokolutenda pOmwandi gwaKamanya mOndangwa.

“Aalumentu mboka yatatu, pethimbo lyoshiningwanima shoka oya li ya longitha ohauto yoToyota Corolla, ndjoka nayo ya kwa po kopolisi. Oshipa shongaka shoka oshi na ongushu yoN$50 000,” Aiyambo ta ti ngaaka. Moshiningwanima sha faathana naashika aalumentu yatatu oya mangwa po sho ya li ya adhika nongaka yimwe yi na omwenyo osho wo iipa yongaka yi li iyali sho ya li ta ye yi landitha kaapolisi ya iholeka.
Oshiningwanima shoka osha li sha holoka potundi 15h20, omutenya golyOmakaya popepi nOshakati mondjila onene ndjoka ya uka kOshikuku.

Ongaka ndjoka kumwe niipa mbyoka iyali oyi na ongushu yi vule poN$150 000. Okwa lopotwa kutya aalumentu mboka pethimbo lyoshiningwanima oya li nayo taya longitha ohauto yoToyota Corolla ndjoka ya li ya pula okufaalelwa. Ongaka mwa kwatelwa oshipa shayo, ohayi longithwa iinima oyindji kaakwiilongo nomiilongo yokondje ngaashi okupanga ngaashi, omanga ye yi li po.


2019-10-03  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media