New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yandeni oku longitha epandela lyoshilongo pambambo - Ndeitunga

Yandeni oku longitha epandela lyoshilongo pambambo - Ndeitunga

2020-01-21  Loide Jason

Yandeni oku longitha epandela lyoshilongo pambambo - Ndeitunga

WINDHOEK - Omukuluntu gwopolisi moshilongo Lieutenant general Sebastian Ndeitunga okwa indile opo aakwashigwana ya  iyuthe kompango ndjoka tayi ti kutya epandela lyoshilongo nali longithwe ashike  ngaashi sha uthwa pampango nopakotampango lyoshilongo.

Ndeitunga okwa popi dhika ku Kundana momaandaha gwoshiwike shika sho a pulwa kutya ngashingeyi onga omutse gwopolisi otaka kwashilipaleka ngiini kutya ompango ndjoka otayi ka simanekwa.
Amushanga gwoKabinete hoka Goerge Simataa okwa popi momushangwagalulo ngoka a shangela  Ndeitunga kutya  ekotampango olya yela ngele tashiya kelongitho lyepandela lyoshilongo noshowo omalwaala galyo.

 Ndeitunga shalandula nduno omushangwa ngoka a shangelwa sho a li a pula Simataa kutya otapu ningwa ngiini kaantu mboka taya longitha omalwaala nomadhidhiliko gepandela lyoshigwana , kwa hokolola kutya aakwashigwana ayehe naya kale yena oshinakugwanithwa oku simaneka oompango noohedhi dhoshilongo ngele tashi ya pe pandela mpoka. “Ondi shishi kutya ompango ndjoka natango oya pumbwa ngaa oku kundathanwa opo yi nkondopaleke opolisi oku kutha onkatu kwaamboka taya ka adhika taya taaguluka ompango ndjoka noshowo , oku longitha oludhi lwepandela pa mbambo,” osho a hokolola ngaaka. Okwati opolisi ngashingeyi natango oyili ya ipyakidhila oku ninga omapekaapeko moshikumungu shoka opo ya kale yasa oshimpwiyu kutya ompango ndjoka itayi ka eta ekuunguto moshilongo ngele ya tulwa miilonga .

Ashike Simataa sho a tangumuna ompango ndjoka momushangwa ogo tuu ngoka okwati kutya “Hamuntu nande ta a dhika ta longitha epandela lyoshilongo kena uuthemba nepitikilo lya za komupresidente gwoshilongo  minima mbyoka tayi eta engwangwano pamakwatathano giipindi,  omaithano gwontumba noshowo iilonga . Na ngele gumwe ngoka okwa pewa epitikilo nena president gwoshilongo okuna oku gandja oongamba kutya nali longithwe ngiini a tala ngele osha uka oku shininga.

Shika ngashingeyi osheya puuyelele sho omukuthimbinga momahogololo ga piti ngoka gali ko omumvo gwa ziko Dr Panduleni Iitula ngoka ena aalanduli naaholimbili ye haya zala iikutya ya kalela po omalwaala gepandela lya Namibia. Engungo lyaagundjuka oyendji ohali monika nduno hali zala uumbindja noombulukweya dhina  omalwaala gepandela lyoshilongo ngele taya yi piigongi yontumba nenge taya yambidhidha aakuthimbinga momahogololo mboka yeli ya ithikamena kayeli nande oku ngundu yasha yopolitika.

Ashike sho nduno Kundana a ningi onkambadhala opo a popye na Iitula , Iitula okwa hokolola kutya kena ethimbo lyokupyopya na Kundana na itaka mona woo ethimbo lyokushininga .


2020-01-21  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media