New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yanga ta ka tameka okushanga omaimbilo ge yemwene

Yanga ta ka tameka okushanga omaimbilo ge yemwene

2018-11-30  Pinehas Nakaziko

Yanga ta ka tameka okushanga omaimbilo ge yemwene

JOHANESBURG-Omusindani dhingi ngoka a li a sindana olweetho olu-14 lwoIdols moSouth Africa omvula ndjika noshitalenti she shoku imba, atseyika nawa nedhina Yanga Sobetwa okwa tseyitha taka tameka okushanga noku imba omaimbilo ge yemwene.

Oka kadhona haka kena ashike oomvula 17 nokali nokayambukile moKapa Kamandela okali kasindana ekopi lyo Idol, ndyoka kwali lya ningilwa moJo’burg  iiwike iyali yaka pita. Ethigathano ndika olyo ndyoka hali ningwa kehe omvula, nolili hali gandja ompito ombwaanawa unene kaagundjuka mboka yena iitalenti ya pyokoka nawa.  Oshiwike shaziko, oshifokundaneki Kundana okwali sha tsakanene na Yanga, ngoka ali a popi kombinga yonakuyiwa ye, nomatokolo ngoka ena, shalandula konima yesindano lye. 

Yanga ngoka ali ta imbi noku nyanyudha pethimbo lyeuliko lyiikundaneko lya longekidhwa koMultiChoice Africa, okwa popi tati ye otaka tameka oku imba oongalo nokushanga omaimbilo ge ye mwene, no itaka tsikilawe noku imba omaimbilo gaahikingalo aanene moongalo ngaashi akala haningi shito.

Yanga okwati ye otaka tameka ishewe oku imba omaimbilo gwopambepo, ngoka ogo taga ka kala  moalbuma ye yotango ndjoka tayi ka pita omvula tayiya. Kakele kwaashika, Yanga okwati ye otaka tsikila neilongo lye, noku tunga ehangano lye lyoongalo manga omushona. 

Poshiindingili osho tuu shika, Yanga okwali a imbi uungalo waadha puutano, mpoka ali akwatelamo Before you walk in my life, This Isn’t Love, oku tumbula po ashike wumwepo. 

Sho ali apula kutya oku uvite ngiini sho asindanapo olweetho ndoka lwo Idols, Yanga okwati natango keli eshi itayela kutya oye omusindani, nokwati ayihe oyili meke lya Kalunga. Okwali ishewe akumagidha aanona ooyakwawo mboka yena iitalenti opo yeyi longithe manga kuyele. 

Kakele kwaashoka, Yanga okwali agwedhapo ishewe tati ndika olyo owala etameko, niikwawo oyindji kombinga yoongalo dhe otayi ka tseyithwa peulilo lyomvula tayiya. 


2018-11-30  Pinehas Nakaziko

Tags: Khomas
Share on social media