New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yatatu ya mangwa niingangamithi mehuliloshiwike

Yatatu ya mangwa niingangamithi mehuliloshiwike

2022-08-02  Victoria Kaapanda

Yatatu ya mangwa niingangamithi mehuliloshiwike

Opolisi yaNamibia oya manga aalumentu yatatu mboka ya adhika niingangamithi miitopolwpa ya yooloka moshilongo.

Sha ikwatelela kepeko lyopolisi lyiiningwanima ya holoka mehuliloshiwike, omulumentu gomimvo 40, oye gumwe gomwaa ya mangwa, sho a li a lopotwa koshigwana kutya ota landitha iingangamithi molukanda.

Otaku hokololwa kutya okwa mangelwa molukanda Okandjengedi mOshakati mehuliloshiwike.

Opolisi oya ti, omulumentu ngoka okwa li a adhika niingangamithi yoCocaine yi li 52 yongushu N$6 700.

  Opolisi moshitopolwa shaKhomas nayo oya manga aalumentu yomimvo 21 oshowo 23 sho kwa li ya adhika niingangamithi yookilogalama hetatu.

Tayi ti, aalumentu mboka anuwa okwa li ya mangwa sho egumbo ndyoka kwa li taya zi lya lopotwa kutya ohali landithwa iingangamithi.

Opolisi oya pandula oshigwana sho tashi longele kumwe nopolisi okulopota iningwanima yoludhi ndoka.

Oya kumagidha wo oshigwana shi hulithe po okulongitha iingangamithi oshoka oya nika oshiponga.

“Kehe ngoka ta ka a dhika niingangamithi otaka pewa egeelo lye lya gwana,” opolosi ya ti ngaaka.

Otaku fekelwa aakwiilongo oyo haya yakele iingangamithi moshilongo, nonando oye shi kutya inyi pitikwa moshilongo.

Aanona oyendji oya thigi po oosikola,
ya yi momapandaanda, omolwiingagamithi taya longitha.

Aanyasha oya hanagulwa po kiingangamithi, neilongo kaye na nalyo, oshoka oonkalamwenyo dhawo oye dhi tula miingangamithi.

Opolisi otayi kumagidha oshigwana shi kale aluhe tashi lopota mpoka nenge ngoka ta landitha iingangamithi, okushonopaleka eteyepo lyaanona oshowo lyAanamibia.

Tayi ti, aantu mboka inaya pumbwa okukala moshigwana otaya teyagula po aantu, oya pumbwa okukala moondjendhililo.

Yaali natango oya mangwa po kopolisi sho yaadhika niilwitho kayina oombapila.

Aalumentu mboka oya kwatelwa momukunda Ouhamautano moshitopolwa shaKunene.

– vkaapnda@nepc.com.na


2022-08-02  Victoria Kaapanda

Share on social media