New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ye vulithe 3000 ya wayimine omukwaniilwa Taapopi megalikano…omukwaniilwa pamwe nengungo enene lyaagalikani oya gwaya omutoko molwiikulumanene moshilongo

Ye vulithe 3000 ya wayimine omukwaniilwa Taapopi megalikano…omukwaniilwa pamwe nengungo enene lyaagalikani oya gwaya omutoko molwiikulumanene moshilongo

2019-10-30  Loide Jason

Ye vulithe 3000 ya wayimine omukwaniilwa Taapopi megalikano…omukwaniilwa pamwe nengungo enene lyaagalikani oya gwaya omutoko molwiikulumanene moshilongo

WINDHOEK-Omukwaniilwa Shikongo Taapopi, gUukwaluudhi pamwe naakwashigwana noshowo aasitagongalo ya yooloka oya gwaya omutoko Olyomakaya ga zi ko e taya galikana nokwiidhilika molwa oshikukuta, omadhipagathano ge na sha niihole noshowo iiponga yomoondjila.

Johaness Ndundu ngoka a popi pehala lyomukwaniilwa okwa hokolola nenyanyu kutya nonande oshiningwanima shika oshotango mokwiidhilika nokugwaya omutoko, okwiindila Kalunga a tale neho lyolukeno mokushunitha iimbuluma, iiponga yoomoondjila noshowo iiningwanima iikwawo tayi ningwa moshilongo, oshituthi shika osha li sha endwa nawa kaakwashigwana ngaashi naana elelo lya li lya tegelelwa.

Ndundu okwa ti aasita ya yooloka ya za koongeleka dha yooloka moNooli yoshilongo oya holoka nokulandula omukwaniilwa megwayo lyomutokolo noshowo meidhiliko negalikano.

“Omukwaniilwa oye a gwaya omutoko tangotango kolutu noshowo koshuta ndjoka a li a zala ee ta toka to. Okwa landulwa nduno kaasita ayehe koonono mboka ya li poshituthi shoka, nokonima okwa landulwa kaaleli yopamuthigululwakalo mboka ya li ya holoka opo nduno ku landule engathithi alihe koonono,” osho omusaane Ndundu a hokolola ngaaka.

Okwa tsikile ko ta ti kutya egwayo lyomutoko aluhe olya popiwa mombiimbeli pethimbo ndyoka aaantu taya lili nokuhupula oluhodhi nosho nduno sha li mOlyomakaya ga zi ko kombala yaUukwaluudhi aantu sho ya li aniwa taya lili nokugalangata molwiiningwanima ya tumbulwa pombanda mbyoka tayi holoka moshilongo. Okwa ti kutya aantu ye vulithe 3000 oya li ya holoka noya kutha ombinga moshikonga shoka sha ithanwa komukwaniilwa, naambaka oya kwatela mo Aambiishofi V.V Shekutaamba Nambala, Josephat Shanghala ngoka e li moshipundi shevululuko.

Ndundu okwa ti omalelo gopamuthigululwakalo gOukwanyama, Ombalantu noshowo Uukolonkadhi nago oga thika opo ga wape okutula omaindilo kwaangu gwopombanda kumwe moku kondjitha ayihe mbyoka.
“Oshiningwanima shoka osha tameke potundi onti-7 yongula e tashi hulu potundi ontiheyali yokomatango. Ka pu na nande ogumwe a lya nenge a nwa esiku ndyoka kakele kwaamboka taya nu omiti. Aantu oya idhilike opo ya gandje uukumwe ngele tashi ya pamagalikano.

Elenga enene Ndundu olya hokolola kutya pethimbo lyomagalikano ngoka opwa leshwa oohapu odhindji dha zi mombiimbeli ndhoka dha leshwa kaasita ya yooloka.

Omusita gwegongalo lyaNangalo Hosea Iyambo ngoka woo a li gumwe gwomaakwatelikomeho mokuyambidhidha omukwaniilwa okwa hokolola kutya yo oya tondoka ashike onkugo yomukwaniilwa opo ya kwathele nomagalikano oshoka iikumungu mbyoka tayi galikanenwa oya guma oshilongo ashihe ihe kashi shi ashike Aakwaluudhi.


2019-10-30  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media