New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yina yokanona okanuulema mOhangwena ta pumbwa omakwatho

Yina yokanona okanuulema mOhangwena ta pumbwa omakwatho

2020-10-20  Victoria Kaapanda

Yina yokanona okanuulema mOhangwena ta pumbwa omakwatho

Tuyakula Tulipomwene Shaanika (2) okwa valwa nuulema. Iha monoko, iha kuutumba, iha popi, ye iha ende nonando oha uvu ko owala. 
Ishewe okanona haka ihaka vulu nokulya ko kene, oka  pewa iikulya yowina kunduhotola, ihe aakuluntu yako mboka ayehe ihaaya longo otaya longo nuudhigu okupalutha nokuputudha okanona kawo. 

Otaya indile moshigwana okuyambidhidhwa nokatemba, iikulya a pewa kundohotola oshowo kehe shoka tashi wopalele onkalo ye.
Yina yokanonakadhona hoka, Rauha Kauyuka (26), a yambukile momukunda Oshaango moshitopolwa shaHangwena moonkundathana naKundana, okwa ti okwa tokola opo a ye kosocial media ta kongo omakwatho oshoka “anuwa ohaku ti, konkola wu egululwe ngoye indila wu pewe”. 

“Ohandi kala muudhigu lela, unene ngele a loloka okulala oha kala a hala okuhumbulwa, nongele  nangame nda loloka, ita hala ndi kuutumbe. Onda inekela okatemba oko taka vulu okuyambidhidha ndje, uuna nda hala okulonga sha shimwe shi ili,” Kauyuka ta fatulula ngaaka.
Ta ti, Shaanika osho a valwa ngaaka. 

Okwa popi ta ti, ohamono iimaliwa ye yuulema yokomwedhi N$250, ihe ihayi kala po oshoka oyo halongitha okuya koshipangelo kehe ethimbo oshowo okulanda ominambo nomahini oshoka ihali iikulya  yoludhi kehe.
Kauyuka okwa ti, oha fala okanona komadhewo omwedhi kehe, ihe ohashi kala oshidhigu okukala e ka humbata aluhe oshoka kena mpoka te ka tula una eli mokati kaantu. Ishewe okanona ngashingeyi otaka koko noshiviha otashi ende tashi koko.
“Otandi thindi omuthindo omunene, kokatemba oshoka oko ta ka vulu okuyambidhidhandje poompito odhindji, nuuna nda hala okukalonga iilonga yandje yimwe otandi vulu oku mu tula mokatemba,” Kauyuka a  popi ngaaka.

Ta ti, ota ka pandula natango kehe ngoka ta vulu oku mu yambidhidha niikulya mbyoka hali, oshoka ihali iikulya iikukutu.
“Omukadhona gwandje ha ye naana omunuuvu, omwetithi oonkondo lela, ka kele kuupyu we mboka hawu kala walonda olwindji, naashoka osho hashi tu fala koshipangelo,” ta popi ngaaka.
Okwa ti, he yokanona oha kambadhala ngaa okugandja shoka ta vulu, nonande ihashi kala po aluhe oshoka naye kena iiyemo yasha.


2020-10-20  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media