• April 25th, 2019
Login / Register

ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀawa!namn ge ǂgae-oas !nariǂkhanin disa ra ǂâi!gâ


Selma Ikelas ǀAeǁgams ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn ge ra ǂâi!gâ ǁgauo!nâse tsî daob ǁgaraga !gôa!gâ tamase ra !nari !nari-aon !nariǂkhanide ǂgaeǂgāsa. Nē di ge mîdi Danab ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn !Naris ǂGaeǂguis !âb, Senior Superitendenti Adam Eiseb dide, ǁnāpab ge mûmûsa ǀkharaǀkharadi hîa Western Bypass daob ai a dīhedi ǂnamipeb ge ǂhaitsi ǂhôamāǂuisa ūhâ i soab ai. Western Bypass daob di mā-amsa !naris !garisib ge aibeb ge 120km/h īsa xu nēsi 80km/h kōse ge ūǁnâhe. Eiseb ra mîsa !oa i ge ǀgui ti mî tsîb ge nē ǀkharaǀkharasiba ǀgam wekhekha !kharu hâse a dīhesa xu ǀgui ǁkhōǁkhōsa tsūke!gâb ǀguiba 6 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai Sam Nuyoma !Ganni !nâ ge !nurihe. Nausab, Eiseba ge a mî ¬în ge 167 tsūke!gâna !Khanna xu13 Aoǁkhumuǁkhâb dis kōse nē kurib ǀguib !nâ a !nuri, koron ge nēna xu khoen ûiga a ū tsî 17 ā tsî !naris ǀkha !gaeǁaresa ūhâ ise. “Nausa da sida ra dītsâ !narihe ǁkhā !garisiga ǂamǂamsa xaweb ge ǁnā daob nēsi da ra tsoatsoa-ū ǂgaoba !ûǂamaona ǁkharab kartde mās ai hâ tama hâ xawe, īǁkhāsiba ra ôa-am ǀguis timî tsî-i !nari-ao-e ǁgauo!nâse tsî daob ǁgaraga !gôa!gâ tamase īs !aroma ǀhapixase nî hōhes kara, o da ge sida ǀgora!gâ!khaiba a ǂgan ǁkhā îs nēti ī !nariǂkhanisa !aruǀî sîsenūhe tidese xoaǁnâhe,” tib ge Eiseba ge mî. Eiseb g era mî, ǁîn mā-amsa tama !khaigu ain !nari-aona ra dawa-oasens ǁnā Western Bypass daob ais tsîna ǀō-aisa ǂâisa nî ǂnûi-ai, ǂhanub nēsa ra !khâikhom tsî mā-am tama hâ amaga. ǁKhātin ge ǁîna !huni ǁgaragu !nâ !naris tsîn ai ǂâisa nî ǂnûi ǁnā !âb ǀnū!gû-aon tsî ǀurihā!gapi-aon tsîn !aroma hâ amaga. ǁÎb ge ge mî, ǁîn di oresa ôas ǀgaub a !nonaǂgerexa !khaisa tsî ǂâisa daogu ǁguiǂuib, ǁgau!nâsa mās tsî ǁguisa ǂhanuga sîsenxa kais ai nî ǂnûi. Dana Sîsenǂui ra Mâisab Aitsama Mâbasen Daob !Norasasib ǀHûs dib, Horst Heimstädti ge gem î ¬în nēpa nî ǀhuru !âs ǁgau!nâs ai nî hâsa.
New Era Reporter
2017-08-22 13:08:47 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...