• July 19th, 2019
Login / Register

ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn ge toroba mā-ams ose ra ǁamaxu khoen !oagu go !gara!ā


Lahja Nashuutas ǀAeǁgams-ǁÎs di ǀaweǁguigu di ǀguib ǀAeǁgamsa !anuse ūhâs digu asen ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namna !anu!anus ǁaxasib ǀkha ge tsoatsoa. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn di ǂguro sîsenni ge ǁnāti ī khoen hîa mā-ams ose !gangu tsî ǀnî khami ī !khaidi ai ra ǁamaxūna ǁnāpa xu ūbēsa. Nē ǂharugu-aon ge ǀAeǁgams di ǂganagab tsî Katuturas hâra hoara ai ǀgaisase a ­axa tsî ǀhûhâsib di !norasasib tsî ǂurusib tsîna ǁkhōǁkhōsasib !nâ ra mâi !khaisab ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn di Danab Abraham Kanimeba ge !khō!gâ. New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâb ge Kanimeba ge mî, ǂoago kurib ǀams khamin ge ūhâ i !anu!anus ǁaxasib !nân ge sī!nâsa ǀnîkhamikō !gôab ǁamaxu-aona daogu am!gâb tsî mā-amsa tama !khaiga xu a ūbēhōsa tsî soan hîa ommâisa ǁamaxū!khaigu tawa hân !nâ !khaina a māsa. Naun hîa ǁ­amaxūs mā-ams ǂkhanina ūhâ taman ge ge ­ǁgui-aihe ǁnā ǂkhanina hōbasensa. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn ge nēti ī khoena a ūbē xu !âgu ge Otjomuises, Stop and Shop ǁamaxu!khaib ai!âb hîa Okuryangavas !nâ mâb tsî Monte Christo !Ganni am!gâb tsîna. “Sida ge nē ǁamaxu-aon ǀkha kuriga !hoa !gôaxa, ǀnū!gû-aon !aroma a kurusa !gû!khaigu tsî ǁnāti ī !khaigu hîa ǁîn ǁamaxu-aon, ǀnū!gû-aon tsî auto!nari-aon tsîn hoana ǁkhōǁkhōsa mâsigu !nâ ra main tawa ǂharuguba dīsa ǀûsa, xawen ge nē khoena nētsēts kara ūkhâi ni o ǁkhawa ǁari ra oahā. Nēs ge ǀgaisa ǁgoaǂuis hîa da tsēkorope ǂnôa-ūsa,” tib ge Kanimeba ge mî. Nēsisa da ra ūhâ ǁaxasib ge ǁ­îna ǁgaris !naka ūkhâis tamas kai o maris ǁkharaba ǁgui-ais ai hâ tama hâ, xawe ǁîna ǁgau!nâsa māsa, hâ a ǁkhōǁkhōsasin nēti ī ǂgā-aib ai ǂnû tsî ǁamaxus din tsî ǂurusib mâ ǀgaub ai ra tsâǀkhāhes tsîn ǂnamipe. ǁKhāti da ge nē soab ai nî ôa-am ǁîna ǁnâu!ā kai tsî !hoadansa in !ā!khōmais kurumâi hâ ǁamaxu!khaigu tawa sī ǂharuguba dī. Nēn ǀkhan kara toa on ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namna Havanas haka ǀkhāga ra ǀgora daob māsaos am!gâb ai ra ǂharugu khoen ǀkha nî !kharu!kharu. Kanimeb ge ge mî, hoa khoen ga !ā!khōmais ge kurumâi !khaigu ǁga nî khâis kara, on ǁnān hîa mā-amsa tama !khaigu tawa ra ǁamaxuse ra hōhena N$1 000 nî ǁkharahesa.
New Era Reporter
2018-01-16 10:09:14 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...