• December 3rd, 2020

ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǁNâu!gâ!khaib ge daode go ǀhui-am


Roland Routh ǀAEǁGAMS – ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǁNâu!gâ!khaib hîa Sam Nujoma !Ganni tsî Bismarck Daob hâkha ǁhôas !nâ mâb ge ǂoago wekheb 2 ǂKhoesaob dis ai ǂhanusise ǁîb daode !oabade mās !aroma ge ǀhui-am. Nē ǁnâu!gâ!khaib ge !ā!khōmais di daob!norasasib ǁhōn hîa mâǂoa hâ !ûǂamdi daogu !aromadi tsî hoa!nâ-aixase ǁguisa daob ǁgaraga !ûǂamdi !oa-ai hâde nî !khōǂgāse nî sîsenxa. ǁnâu!gâ!khaib ge mîhe rasa !oa !goaxa ǁkhâb !nâ nî sîsentsoatsoa. Nē ǀasa ǁnâu!gâ!khaib ge ǀgam maxastratra tsî ǀoasa !nans ǁkhaubas tsî berodi sîsenaon hîa Namibiab ǂHanuǁhui!âba xu a ǁgaumâisan ǀkha nî tsoatsoa. ǂHanugu!âb ge !ereamxasiba sîsenaon mātaredi tsî beros !nâ nî sîsenūhe xūn diba nî tani nau ǀkhāb ais !ā!khōmaisa !oabadi hîan ra māhedi, !anus !âb nē !khaib dib tsî ûibǁkhaubas tsîn !ereamsa nî tanise. Nē ǁnâu!gâ!khaib di ǁkhawa ǀhui-amhes ge ǁaupexa ǀoadisidi !nâ hâ, khao hâ hâ daob!norasasib māǂoa hâ mātarehe nîse ī ǁhōn !nâ kai huib ase nî ī. Nēs ge ǀhûǁarebe !ereamsa, ǂhanu-aisiba khoena hā-ūba tsî ǁawoǁawosa îb ǂhanu-aisib khoena !oa nî ǀkhība tā !onkhao kaihe. ǁNāb ge ǀgaub !âǀhuru-aoda ase!ûǂamde dīs !âb tsî !āǁî ǂgaeǂguis !âb ase ge dītsâ tsî īǁkhāsiba a ǁgausa. ǁNâuguxoaǁguib di xoa!gaos hîa ǀAeǁgams !Ā!khōmais tsî Ministeris ǂHanugu dis, Beros ǂHanugu!âb dis tsî Ministeris Sîsengu tsî ǁNâu-tsî-!Hoaǂharugudi dis hâdi ǁaegu ge hâb ge ge īǁkhā kai îgu sîsenga ai!gû. Nē ǁnâuguxoaǁguib !nâ i a mîsasa !oas ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa, !hūs nē ǁnâu!gâ!khaib mâ-aisa mario!nâse ǀorodomma disi kurigu ǁaeba ge mā tsîs ge Ministeris ǂHanugu disa dī-unude dī. ǀHûhâsib ge nî ǂan maxasrati ǁnâu!gâ!khaib hîa Luderits !Ganni !nâ mâb, !aruǀî daob ǁhōn ǀkha sîsenxa tidesa, xawen nēn hoana ǁnā ǀasa !khaiba xu nî hâsa. Noxopa nē !khaib tawa nî hân ge mātarehe ra !khaib, ǂkhanin ǀkha sîsens !âb, berodi ǁkhara-aon, ǂhanusi !oabadi !nans tsî ǀgora!gâ-aon !aroma. ǀAeǁgams !ā!khōmais di ǀawemā!nans di ǂnûs hîa ge Taraǁkhumuǁkhâb 2014ǁî kurib dis ai ūhe hâ is tawab ge mîǁguiba ge ūhe, ǁnâuguxoaǁguib ǀkhan Ministeris ǂhanugu dis ǀkha nî ūhâsa, ǁawoǁawos ǂâuǀoa hâ sîsengu !oabade mās !aroma.
New Era Reporter
2018-07-10 09:38:25 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...