• April 22nd, 2019
Login / Register

ǀAeǁgams tsî Katima Mulilos hâra ge ǁNâugu!gaeǁaresa ge xoa!gao

Languages, Khoekhoegowab
Languages, Khoekhoegowab

Aron Mushaukwab Katima Mulilos ǀAeǁgams !Ā!khōmais tsî Katima Mulilos !Ā!khōmais ǀAwemā!nans hâra ge ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai ǁnâuguxoaǁguiba Katima Mulios !nâ ge xoa!gao hîa omkhâisensa nē ǀgam !ā!khōmaira ǁaegu !hae!haes ai a !ammâisasa. Nē ǁnâuguxoaǁguib hîa koro kurin ǁaeba nî !khōǂgās ge, ǀgaiǀgai!nâs tsî ǀgaiǀgais sao ra !âgu dis ai nî !ammâisa: sîsenaon, sîsenǁareba ǀgaiǀgais, ǂnamipeba kō!gâs, !anusib !ādi dib, texnise !harib ai ǂhâbasa huib tsî ǀams ai ǂhâbasa tsî ǀgau ra ǂansa ǀgoragus hâna. ǁNā ǁaxasib nēti ī ǁnâuguxoaǁguiba xoa!gaos dis tawab gere gowaǀîsa mā soab aib ge ǀAeǁgams !ā!khōmai-aob Muesee Kazapuaba ǀgonǀgon!gao tsî ge mî, nē ǀgam !ā!khōmaira ǂgui xūn ǁîra xu ra ǁkhāǁkhāsen ǁkhāna ūhâsa tsî ǁîn ai ra a omkhâi ǁkhāna. ǁÎb ge ge mî ǀhûhâsen ǁnā !âgu hîa ǁgoaǂuis ase īna nî ǂanǂui tsî oreasa hōbasa ǁ­în ǁanǂgāsabena ǂgaoǀkhāsa ǀnōb ai hâ !oabade mās !aroma. Kazapuab ge !aruǀî ge mî ǀgaisa ǁgoaǂuis hîa ǀAeǁgams !Ā!khōmais tsî Katima Mulilos hâra hoara ǂnôa-ūs !auga ǀkhariga xu ra ǁanǂgâxa ǁanǂgāsaben kai !aorosasib ase ī tsî omkhâisens !aroma ra dīhe ǀaeǁguiga ra !khom!nâsa. “Nē mâsib ge ǀgaisa ǁgâiba ǀAeǁgams ai dana!ās tsî ǁkhātin hoa kai sâuǁkhāsib ǁaxasin !hūb din ra ī!nâs ase ra ǁgui. ǁNā-amaga da ge sida ra ǂgom sîsenǁareba nē ǀgam !ā!khōmaira ǁaegu omkhâis ǂhanub tsî !oabade khoen !oa sī-ūs ai ǀgui hâ tidesa, xawe ǀAeǁgams !nâ ra mā tamase doeǂgâxa khoen tsî ǁkhāti nau !āde ǁkhā ǁgoaǂuide ra mâi-ai!ân !aroma ǀhûhâse oresa nî ôasa,” tib ge Kazapuaba noxopa ge mî. ǁÎb di tsâǀgaugu ǀkha gere ǀhûǀguises ge Katima Mulilos di !ā!khōmai-aos Georgina Mwiya-Simataasa ǀaro tsî ge mî, ǁîs ra ǂgomsa nē ǁnâuguxoaǁguib !nâ-ūs Katimasa nî huihesa ǀnî ǁgūbadi hîa Harambee Omkhâisens ǀAweǁguib tsî NDP5 !nâ mâna sī!nâsa. “Sida ge ǀguis khami ī îganǀge-i tama ūhâ nē ǁnâuguxoaǁguib nî ǀnai hâ Zambezi ǀkharib tsî ǀKhomas ǀkharib hâga ǁaegu sîsenǁareba ai!âb ǁga ǀgaiǀgaisa,” tis ge ge mî. Nēs ge a ǀgamǁî !nā nē ǀgam !ā!khōmaira ǁnâuguxoaǁguiba ra xoa!gaosa, ǂguro ra ge xoa!gao hâi ǁnâugu xoaǁguib ge 2008ǁî kuriba xu 2013ǁî kurib kōse ge !khoe.
New Era Reporter
2017-08-29 10:46:31 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...