• July 17th, 2019
Login / Register

ǀAsa ǁkhāǁkhā!khōǂgāba ǁgau!nâ-aon unusens ǀkha ra !gûǁarese


Obrein Simasikub Ekulos-Omuthiyas di ǀkharisi ǀgoraǂgās ǁgau!nâs !aromas di skolgu mûǂamaob, Fillemon Nangolob ge ǁgau!nâ-aona ǀkhoma tsî gere ǂgan in ǁkhawa ǀnais !gâ-ai ǀasase ǁguiǂgāsen ǁîn a ǂgom!gâ-aisa sîsenni !oagu tsî ǀguixasiba ǁgau tsî nēs ǀkha nē ǀasa ǁkhāǁkhā!khōǂgāba  nî sîsenxa kaise i. Nēs xōǀkhāb ge Nangoloba ǁgau!nâ-aona ge mî, ǁnān hîa ga nē ǁkhāǁkhā!khōǂgāb ǀkha ǀguipa !gû tsî ǀoasa sîsenxa kais !nâ !â tama in ǀnî skol-i ǁga a ǂnûibāhe ǁkhāsa, î-i ǁnāpa ǁî-i ǁkhāsib ǀkha ǀgau hâse sîsen. “Hana da sida nî ǂans karao, sats A !harib ai ǁkhāǁkhās ǀkha !gomsina ra hō!âsa, o da ge nau ǀkhara skoli hîa A !harib ai hâ tamab ǁga nî ǂnûibā tsi. Sado ta ge !ao!ao tama hâ, xawe ǀnai !goaxa a ǀkharaǀkharadi !aroma aiǂhomisen re. Sada kom nēsi a ǂan o, xrat 11 a ǂguro !harosa skola dītoas dise senior sekondere skoli soab ai. ǀGôan hîa xrat 11 khao!gâ noxopa skolǂgâs ǀkha ra ai!gû ǂgaon ge, xrat 12 ǀkha a !kharu ǁkhā tsî noxopa xrat 13 tsîna a ǂgâ ǁkhā, nēs ge A !haros ti nî ǂansa. ǁGau!nâ-aona xu ra ǂgaoǀkhāhes ge nē ǀgôana sats ūhâ tsî !nāǂamsa !harib tsî ǁkhāsib ai ǁkhāǁkhāsa,” tib ge Nangoloba gere ǀgonǀgon!gao. Nangolob ge Ekulos ai ǂoago wekheb Frataxtsēs ai ǁgau!nâ-aona gere gowaǀî. ǀGôan hîa nēsi xrat 10 !nâ hân tsî !kharu tama nî in xrat 11 ǁgan ge ǀgaisa !gomsib !nâ nî hâ, ǁîn nî xrat 9 ǁga ǂnûi-oahe amaga. Nē ǀasa ǁkhāǁkhā!khōǂgāb !oagus ge Xrat 9 nî junior sekondere !harib di ǀuniga xrat-i, ǁnāpan ǀgôana ǀuniga !gâitsâs ǁnā !harib disa nî xoase tsî ǀkharisi !harigu ain î kō!gâhese. ǀGôan di !kharus tsî ǂnû!gaus ge !hū!nāsi ǂgaoǀkhādi ǁgau!nâs didi ain î !gao!gaosa i. Xrat 9 khao!gâ-i ge ǀgôa-e a mîǁgui ǁkhā ǁî-i ra texnis tamas ka io !omkurus ǁkhāǁkhākhâis !nâ ǁhaos tamas ka io-i xrat 10 ǀkha ra !kharu tsî xrat 11 ǀams ai !hū!nāsi !âitsâsa a xoa ǁkhāsa. Xrat 11 ǀams ain ge ǀgôana hoa !hūaisise a ǂan!gâsa Senior Sertifikata nî !khō!oa hîa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ai si ǁkhāǁkhāsens tamas ka io sîsentsoatsoas tsîn !ēsa ra māse. Xrat 12 khao!gân ge hoa !hūaisise a ǂan!gâsa Senior Sertifikata, ǀGapi !Harib ai nî !khō!oa.   
New Era Reporter
2018-04-17 09:54:27 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...