• July 16th, 2019
Login / Register

ǀAwa!namn ge ǀhubuǀhubusenxūn tsî bendedi tsîna skolgu !nâ ra ǁnāǂam


Clemans Miyanicwe Kamanjab-Maureen Mbehas, Otjozondjupa ǀKharib di mîgowaba-aos, ge ra mî, ǀgūǁaen ge nē ǀkharib !nâ ǂhanuga xoaǁguisa ǀgaugu !oagu sîsenxa kais !ereamsa ūhâ mâisana ‘Hî-î ti ǀhubuǀhubusenxūn tsî bendedi !oagu mî’ ti hâ ǂgaoǂgao!nâs ǀkha hoa skolgu nē ǀkharib diga a sarisa, mîǁguin ge hâ ise nē termains nî ǀams ai!â. Nē ǁnāǂams di hirihiri!nâs ge ge sao ǁnāpan ge ǀawa!namna ǁaupexa 75 skolǂgâ ra axaga ǂoago kurib !nâ mā-amsa tama xūn ǀkha skolgu !nâ a ǀhao-us khao!gâ. ǀGui skolǀgôab ge ǂoago kurib !nâ ǀhubuǀhubusenxūna sîsenū!nās xa ge ǀhomaxaǂgâ hâ i. ǀAwa!namn ge harase nē ǀgôana a dî!nâs khao!gân ge  ǁaupexa 75ǀgôan hîa ǁîn tsîna ǀhubuǀhubusenxūna ra sîsenūn tamas ka io nau skolǀgôan ai hā ra ǁamaxuse a ǂansan di ǀonde ge ǂherexa. ǁGûn tamas ka io mâpa-aon nē ǀgôan din ge skoli !oa ge ǂgaisīhe tsîs ge ǂnûsa ǀgôan tsî ǁgûn ǀkha ge ūhe hâ i. Nē ǀhubuǀhubusenxūn ǁamaxu-aob di ǀons ge ge ǂanǂuihe tsîb ge ǁhōb skolǀgôan aib ǀhubuǀhubusenxūna ra ǁamaxus diba ǁîb !oagu ǀhui-amhe tsî !khōsis !nâ ge ūhe, tis ge Mbehasa ge mî. ǀGui skolǀgôa-i ge dī-unusens ǀae!khōdi !aroma ge sîhe ǁgûn di ǂan!gâs tsî mā-ams ǀkha. Otjozondjupab di ǀkharisi ǀawa!namn mîgowaba-aos ge ge mî, nē !nae!khais ǂoago kurib !nâ ge īs ge mûdi ǀawa!namn dide a ǁkhowa-amsa in ǀhubuǀhubusenxūn !oagu skolǀgôana ǁkhauba. Nētsēs kōse gu ge hoa sekondere skolgu Otjozondjupab !nâ ra ǁnāga ǀawa!namn xa gowaǀîde gere māse ge sarihe hâ i, ǂgaiǀons ai Otjiwarongo ǀGapi Skoli, Donatus Sekondere Skoli, Monica Geingos Junior Sekondere Skoli, Edugate Privaat Skoli, Paresis Senior Sekondere Skoli tsî Karundi !Amǁaresa Skoli hâga. ǁKhāti ra noxopa skolgu !nâ ra īse !nurihes ge ǀgôan bendedi !nâ hâ tsî !gâi tama ǂūsigu ǀkha a ǁaxasa. Nē !gomsib tsîn ge skolgu ǁga ge hâ i saridi !nâ ǀgaisa !khâikhoms ase skolǀgôan ǁga ge mā!kharuhe.  ǀAwa!namn ge ǁnā !khaidi hîan nēti ī ǀgôana nauna nî xūn tsî marina ǀhanase ra hâgu tawa nēsi ǀgaisase ra hâma tsî skolǀgôan tsî ǀhûhâsiba !khâikhom tsî ge mî, !khō-oms ǁnâu ǂgao tama ga in !aroma hoaǁae ǀhui-amsase māsa.
New Era Reporter
2018-03-13 10:19:55 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...