• April 24th, 2019
Login / Register

ǀGaiǀhanas tsî  ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb tsîn ge ǂkhawadīb !nâ ǀgapise mâ


Nuusita Ashipala Oshakatis-!Nurigu Namibiab ǀAwa!namn berode xu a !khō!oasan ge ra ǁgau ǀgaiǀhanas ǀgaisase danasa ra !khāǂuisa ǂkhawadīb !nurigu !nâ. Nēs ge !Khanni 2016ǁî kurib diba xu ǀHōǂgaeb 2017ǁî kurib dib kōse hâ 7,452 !nuriga xu a !amǁaresa. Nē !gôaba xun ge ǁaupexa 1,867 ǂâisāhe rana ge !khōhe. ǀAwa!namn ra !nurisa !oas ge ǁâtanisen hâse ǀgaiǀhanasa hoan xa danasa ra ǀhōǂui tsî ǀgaisase ra ǂapaǂoa tsî !gôab tsîna tsēkorope ǂharo. ǁKhā ǁaeb ǀgapise a mîsab !nâdi ge 6,647 !nae!khaidi ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb dide ge !nurihe, ǂgaiǀons ai ǀgai!khōs, !gams, ǁnaetisa tsûtsû-ain, !gams ǀkha ra !gûǁare tsûtsû-aidi tsî ǂhanub mā-am tama !ûǂamn tsîna. ǁKhātin ge ǀawa!namna kai ǂâiǂhansens ǀkha ra hō!â ǀhubuǀhubusenxūn ǂharugub ra ǀgapise ǂharo !khaisa. ǀHubuǀhubusenxūn ǂnamipe di ge 124 !auga!hūǁîn tsî 1,458 Namibiaǁîn tsîna !khōsis !nâ ge ūhe. Nē ǂanǂans ge ǀAwa!namn Tsēs ǁâudīb tawa Oshakatis !nâ, inspekter-xenerali, Namibiab ǀAwa!namn dib Sebastian Ndeitungab, di ǀons !nâ Oshana ǀkharisi mûǂamaos Rauha Amweles xa aetsē gere khomaihe. Ndeitungab gen ē haisi-ams !nâ gere mî, !kharu gere kurigu !nâb ge Namibiaba ge ǂansa ǁnā !hūb hîan !auga!hūgu khoena ǀhubuǀhubusenxūna gere !kharu-ū!nâb ase xawen ge nētsē Namibiab !hūǁîna aitsama ǂgâxa-ū, ǁamaxū tsî ra sîsenū ǀhubuǀhubusenxūna. Nēti ī ǀhubuǀhubusenxūn hîan ǀawa!namna khoena xu ra ǁkhâun di ǂganǀgaub ge kaise ra ǀgapi tsî nēsi N$12 miljunsa !kharu hâ. “ǂAuna Namibiaǁîn, ǂkham ǀgôan tsîna !khōǂgā hâsen ge ǀhubuǀhubusenxūna sorodi âna ra ǁnaeti kai tsî !aruǀî ǁîn ose ra ûiǁoa tsî egasa ra ǀhubuǀhubusenxūn ǂharugu-aon di !gāse hâ tsî nē mā-amsa tama ǂharugub !nâ ǁamaxū-aose hâ tsî ǂurusiba !aorosasib !nâ mâi. ǀAwa!namn Tsēs ge kurikorope ra tsēdīhe, kō-oas tarenan go a sī!nâs dis tsî ǁkhāti taren a ǁgoaǂuisa ǂan tsî mâtin nēsa ǁîn ūhâ !ereamxasigu !naka nî !kham!oas tsîna,” tib ge Ndeitungaba !aruǀî ǁîb haisi-ams !nâ ge mî. ǁKhā ǁaxasib tawab gere ǁhao-aona ǁkhoreǁhare soab aib ge Oshakatis di !ā!khōmai-aob Angelus Iyamboba ǀawa!namna ge ǂgan in Namibiab di ǁaesa hara ǂgaob tsî ǀguixasib ǀkha !oaba. “ǀUru ǁî-aitsama ǀgui ǂâibasens, !khūsiba ǀhaoǀhaobasens, ǀhôakao!naris hâna î du ǁawoǁawo ǂkhawadī-o!nâ ǂnamipeba da !hūǁîna ūba hâsa,” tib ge !ā!khōmai-aoba ge mî.
New Era Reporter
2017-11-28 09:46:28 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...