• August 15th, 2020

ǀGamǁî !hū!hoas konferensis ge go mâiǂuihe

Languages
Languages

Albertina Nakales ǀAeǁgams-President Hage Geingob ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai Kabinets ge ū mîǁguib nē !âubasenhe hâ !hū!hoas ǀgamǁî konferensis hîa nî nē ǁkhâb !nâ hâse ge ǀaweǁguisa isa mâiǂuisa ge ǂanǂan. !Hūb di ǁûb ge ge mî, Kabinets ge a ǂâi!gâsa !kharagagu ǀkhāga xu ra ǂgâxa ǂandi hîa ǂhabase nî hâ !hoaǂharudi a ǂhâbasa ti ra mîdi ai, aiǁgause ǀhûhâsiba ra ǂnûǁkhaeba !nans Nangofs tsî Swapo !Nans ǂKhamkhoen !Nans (SPYL), hâra khami noxopa hân xōǀkhā. Nēs ge a ǀgamǁî !nā nēti ī konferensis ra mâiǂuihesa, nēs ge ǂgurose 2016ǁî kurib !nâ nî hâse ǀaweǁguihe hâ i, !Hū!âde ǁKhawa Kō!gâs Ministeri Utoni Nujomab, !Haosi ǂNûsa mîǁguib nē konferensisa mâiǂuis dib mari !nubusib xa ra !aromaheses xa a ǂanǂans khao!gâ. Nē mâiǂuis ge kaise ǂhabase ǂkhîo!nâsiba !hūǁîna xu ge ǂgae, ǀgaisase di ge mâ!oa ra ǂgiǂgo !nande nēsa !khōdana hâ ise. SAWNUs di presidenti Usutuaije Maamberuab ge ǁkhāti nēti ī mâiǂuisa ‘!hūǁîna !gôasiba mā tama is’ ase gere ǁgauǂuise. Geingob ge nē ǀgamǁî !nās di mâiǂuisa ge dī, ǁnāpab ge Gwen Listers, Namibiab ǂHôaǂuis ǂGaes sîsenǂui ra aiǂnû-aosa ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai !Hūsi Oms tawa ǀhao-ū hâ is khao!gâ. Presidenti ge ge mî, ǁîb mîǁguib mâiǂuisa dīs dib ge !kharaga !âǀhuru-aon di ǂâiǀgauga soas noxopa ǂhabase !hūǁîn ǀkha ǁgamǁarede ūhâs dis xa a hirihiri!nâhesa, nausan ge ǂauna ministerna nē mâiǂuisa gere mâ!oa xawe. “A da ǁaeba noxopa māgu tsî !gamse ôa!nâde dī” tib ge ge mî. Sada ge ǁgûsi !hūb xa ra !hoa. Nēn ge kaise a !gom ǁhōna,” tib ge ǂhôare-aona ge mîba. “ǂGuro konferensis !nâ da ge ǁgûsi !hūb !hoa!nâde ge ǁnā!gâ, ǁîs xa da ge !hoa tama hâ amaga. O ǁnāti i ī, o tare-e da nēsi ra !noeba? President Geingob ge ra mî, ǁîb ra ǂan!gâsa !hū !hoas kaise a sausa !hoaǂam!khai !khaisa,, !gōsase nēsis hîas ǁgûsi!hū !hoasa ǁaegub !nâ mâ !hoaǂharugudi disa ǁaeb !nâ. Ai!â ge ūhe hâ i !hoaǂǂharugudi ǁanǂgāsaben ǀkha di ge ǂâuǀoa tama ge ī. Ai!âb ge presidenta ge mî, noxopas ǁawosa ǀasa datomsa mîǁguihe tamasa nē konferensis !aroma.
New Era Reporter
2017-09-05 10:31:45 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...