• April 22nd, 2019
Login / Register

ǀGapi !gôab Xrat 1 xoaǂgādi ge ǁgau!nâsa ra tsâǀkhā


Eveline de Klerks !Gomenǁgams-ǁGau!nâs mûǂamaos !Gomenǁgams skolgu ǂharis dis Monica ǀGawises, ge ra mî ǂâuǀoa hâ ǁgau!nâsa ǀgôana !Gomenǁgams skolgu !nâ mās ra !hâumâihesa ǀgapi ǂhâsib Xrat 1 ǀgôana xoaǂgās dis xa. Xrat 1 ǀgôan di xoaǂgās !goaxa kurib 2018 dib !aromas ǀnai 2 260 !gôab ai mâsa, ǁîna xun 1 031 ǀgôaron ǀguina soana a hō ǁkhā hîa. Nēsa xu ra !gaun ge !âus di ǂhaweb ai xoasa hîa ministrisa kai tsûadanab ase ībasa. ǁNāpas ge Namports di 10 kurixas di ǁaxasib Namports dib di ǁgoaǂûs tawa Atlantic Hotels hîa !Gomenǁgams !nâ ǂnôas tawa gere !hoa soab ais ge ǀGawisesa ge mî, ǁgau!nâs !gōsase ǂam!harib ai ǀgaisa ǁgâiba ra hōsa ǁgau!nâ-aon ǂhâbasa tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǁgau!nâsa nē ǀgôarona mās ǀkha !gomma ra tsâsa. “ǁKhāǁkhākamagu ge ra !nubu!nubuhe în karab ai ra skolǂgâ ǀgôan tsîna ǁaeroba māhe ǁkhā. Nēti ra karab ai skol!gû ǀgôaron ge ǁkhāti hoaǁae !norasa tama hâ !gangu !nâ. Nē ǀgôaron ge ǁkhāti skoli khao!gâ nî hâse ī sorosi ǂgamǂgamsenǀhurun !nâs tsîna a !â ǁoa, ǁaeb tsî ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nubusib xa ra !aromahese. ǀGôan nēn ge ǁîn xoabuisa ǁkhāǁkhāsens ǁaeba ra ǀhanahe tsî ǂgaoǀkhāsa ǂâis tsîna māhe tama hâ tsîs ge nēsa ǁîsas ministerisa ra ǁgūba ǂâuǀoahâ ǁgau!nâsa sī!nâsa ra !khom!nâ. !Aruǀîs ge ǁîsa gere ǂanǂan !Gomenǁgams 10 ǂAm Skolga ūhâsa ǁîga xub ǀguiba ǂhanub di tamase. Koro skolgu nēga xu hâgu ge ǀasa ǀgôana !goaxa kurib !aroma a ūǂgā ǁoa, ǁîgu di !gao!gao ǁgau!nâs ǀgôaron di soadi a ǁnāde amaga. “ǁNā-amaga da ge !Gomenǁgams !nās !aroma !nona ǀasa skolga ǂhâ hâ tsî !Gomenǁgams !Ā!khōmaisa ra ǀkhoma nē skolgu nî om-aihe !hūde Mario!nâse māsa. Sida ge kaise !ā!khōmais tsî ǂharugu-aon tsîna sida ǀkhāb ai ǂhâba hâ nē ǀgôaron !aroma ǁgau!nâsa īǁkhā kais ase,” tis ge ge mî. Namports di Sîsenǂuira Mâisab Bisey ǀUirab ge nē ǂnûiǂgās di ǀhûhâsiba omkhâis di !âba xu N$610 000 haka ǁkhāǁkhā!nā-omdi nî omhega ge mā. Nē haka ǁkhāǁkhā!nā-omdi ge Immanuel Ruiters ǂAm Skoli di jards !gâbǀkhāb ai nî omhe.
New Era Reporter
2017-08-15 11:22:49 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...