• July 17th, 2019
Login / Register

ǀGâsib, ǀguitikō-o!nâsib ǁaegu hâ soab ge ra ǂkhariro


Nuusita Ashipala Ongwedivas Nausab ǁnāpa ǂkharirose ǀgâsib tsî marisihōǂgās ǀguitikō-o!nâsib di !gôaba ge a ǁgôaxa, xaweb ge ǀgâsiba noxopa mûmûsase ra ai!gû, !gōsase !garo!ā ǀhûhâsigu ǁaegu tis ge Namibiab ǁAnǂgāsaben !Gôakhâigu ǂNûiǂgāsa (NSA) ra !nuri. ǀGūǁae ge ǂhaitsise a māǂuihe ôa!nâdi !nurib 2015/6 ǁî kurib dib, Namibiab Omaridi Hōǂgās tsî Māǂuidi dib hîa ǀnōb ase marisihōǂgās !nâ hâ ǀguitikō-o!nâsigu !aroma ra sîsenūheb, ge 58 persentgu aib ge mâ is khao!gâ 2 persentkha ǀkha ǀunis ai ge dīhe hâ i Namibiab Omaridi Hōǂgās tsî Māǂuidi 2009/10ǁî kurib !nâs ai ge ǁgôaxa tsî 2015/16ǁî kurib ai 56 persentgu ai mâ. ǁKhātib ge ǁnāpa 1.1 persenti di ǀoroǀorosa khoen hîa ǀorosib !nâ N$293.10 di ǂûna ǁkhâb !nâ a ǁamabasen ǁoan di !gôab !nâ ge hâ, 7.2 persentga xu nēsi 6.1 persentgu kōse. ǁÎb hîa kaise a ǁkhīheǁkhōsa !âb, khoen hîa ǁkhâkorobe îbe-îbe a sī!nâ ǁoan N$389.10 ai  xūna ǁama taman di !gôab tsîn ge 15.4 persentga xu 10.7 persentgu kōse ge ǁgôaxa 4.7 persentgu ǀkha. ǁÎb hoan xa a ǀgâsa !âb khoen dib hîa !gao!gao māǂuis N$520.80 disa ūhâ taman dib tsîn ge 11.4 persentgu ǀkha ge ǁgôaxa 28.8 persentga xu 17.4 persentgu kōse. ǂOago wekheb Wunstaxtsēs ai gu ge nē !gôakhâidi !nuriga hoa!nâ-aixa ôa!nâdī-aob Alex Shimuafenib xa Ongwedivas !nâ ge ǂanǂanhe. Nē !nurigu ge nausa ǂguro !nās ase ǀnai ǂoago kurib ǀHōǂgaeb !nâ ge māǂuihe ǁnāpan !hūsâuǁkhāsib ǂansaben, ǀaweǁgui-aon tsî !oe!ā-aona !ēs nēti ī !nuriga khôa!ā tsî ôa!nâs disa nî dīse. Namibiab ǁAnǂgāsaben !Gôakhâigu ǂNûiǂgās ge nē ôa!nâde 12 ǁkhâgu ǁaeb !nâ ge dī, !Hoaǂkhaib 2015ǁî kurib diba xu ǀKhūǁkhâb 2016ǁî kurib dib kōse. Nausab ǁnāpa ǂkhari mûmûsa ūorosiba ǀgâsib !harigu ai ge hâ, xaweb ge ǀguitikō-o!nâsiba Namibiab !nās !aroma ǁîb a ǀgapise hoa!hūbaisise ra !gawaǀîhe !hūgu aegu mâ, tis ge Fransina Amutenyas, senior ôa!nâǂansabes ge mîsa !oa. Hoan xa ǀgapi ǀgâsib !gôagu ge Kuneneb, Kavangob Aiǂoas, Kavangob Huriǂoas, Omahekeb tsî Zambezi ǀKharigu !nâ a hōsa. ǀKharigu hîa ǁîgu a ǂam ǀgâsiba ra ǁgau gu ge Erongob, Hardap, Oshanab tsî ǁKharas hâga.
New Era Reporter
2018-03-20 11:27:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...