• June 17th, 2019
Login / Register

ǀGôaǁoras ǁaeba !âus hâ!khaib ge ǁhawos hîa go amasa


Alvine Kapitako Opuwos-Kazetjindire Angelika Muharukua ǀgora!gâs ǁaeba ǂâuǀoa kais oms Opuwos !nâ ge ǀhui-ams ge Kunene ǀkharib taradi !aroma ǁhawos hîa ge ama kais ase ī. ǀGamǀkhā ǁgûdi ge nē Opuwos di ǂnamipeb !nâ !nûse gere ǀnoba ǀgôahō!gûs !aroma tamas ka i o di ge ǁgâudi tawa gere ǀgora!gâ. Nē oms ǀhui-amhes ge nēsi ǀgamǀkhā tarade ǀgora!gâs ǁaeb ga ǀgū o hâ!khai-e mā ǁkhā ǀgūse ǀae!khōs !aroma hâsa. “Sida !âubasens tsî ǁkhoreb ge nē oms nî ǀgamǀkhā taradi hîa ǀgora!gâs ǁ­aeb xa ga ǀgūbahede supusupubasa ǁaeb ai ǂurusib !oabade !khō!oa tsî ǀgôaro-i !naetoas khao!gâs ǂurusib !oabadi tsîna ­îdi tsî ǀgôaron tsîn !aroma !khō!oasa,” tib ge Hoa !Hūbaisi ǂNûiǂgās (WHO) !hūǂnûǁkhaeba-aob, Dr Charles Sagoe-Mosebsa ge mî. Kunene ǀKharib ge ǁîb hîa kaise ǀoro !gôaba ūhâ ǀkhariba taradi hîa ǂurusib !khaigu ai ǀgôana ra ǁoradi diba, 2013­î kurib di ǂUrusib ôa!nâdi ǂnamipe. Kazetjindire Angelika Muharukua ǀgora!gâs ǁaeba ǂâuǀoa kais oms nēs hîa ge N$5 miljuns ai European Unions di marisihuib ǀkha, ǀOroros ǀGamǀkhāb tsî ǀGôaǁoras !nâ ra hâ ǁōgu Proxrammi (PARMaCM), WHOs tsî Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis !nâ-ū a ǂnuwihes ge kaise ǀgūse Opuwos ǀaeǁgâub tawa ǁgoe. “Kuriba !kharu tsîs ge nē ǁhawosa īǁoasase gere mûsen,” tib ge Sagoe-Mosesa ge mî. Jennely Matundus, ǀaokhoes ǁōǂoa ge Kunene ǀKharisi Mûǂamaos Angelika Muharukuas dis ge ge mî, ǀaokhoen a ǀgūhesa nē omsa Muharukuasa !oa ǂgaiǀonsa tsîn ǁîna kaise ganganxa ǂgaob ǀkha nēsa ge ū!oa. !Hau!hausa a !khais ge ǁîs a ǀkhai tsî ǁîs di ǁhawos di ama kaisa a mû ǁoasa. Muharukuas ge ǁora tarade ǁîs oms tawa gere hâ!khaima î di ǁaeb ai ǂurusib !oabade hōǁkhā. Ministeri ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dib, Dr Bernhard Haufikub ge kaise gangan hâ nē oms di toa tsî ǁkhaeǁnâhes ǀkha, kai huib ases nēsa ǀgamǀkhā taradi tsî ǀhûhâsib !aroma nî ī amaga. PARMaCM ge ǂgurose ǂurusib ǀkharigu Okongos, Outapis, Opuwos, Katima Mulilos, ǂKhoandawes tsî ǂNūǂgoaes tawa ge tsoatsoa.
New Era Reporter
2018-02-27 10:47:10 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...