• June 18th, 2019
Login / Register

ǀGôa-āǁnâs ǂhanugu ge ǂurusiba ra tsâǀkhā


George Sanzilab Otavis-ǂUrusib sîsenaon ge !nāsa ǁaega !gom mâsigu !nâ ra hōmasen, tare ǀae-aodi hîa ǀgôana āǁnâ hâdi ǀkhan ra sîsenxa ǁaeb ai, ǀgui ǀkhāb ain ǁîn ge ǁkhāǁkhāsensa !khō!oas !nâ a nū Nūsa nî ǁnâuǀnamse i tsî nau ǀkhāb ai nē mā-amsa tamase ra dīhe !ûǂamsa ǀawa!namn tawa nî !nurise i ra ī amaga. ǀGôa-āǁnâs ge Namibiab !nâ noxopa ǂhanusise mā-amsa tama hâ tsî ǀgaisa ǀae!khōs ǁgaragu !naka ǀgui ǀaedī-ao-i xa nî dīhese i, nî mâihes karao. Nē supu tama mâsiban ge Parlements Komites hîa Surigu ǀGuitikōsib, ǀHûhâsib Omkhâisens tsî Omaris ǁHōn ǀkha a !nao-aisa, ǁnāpan ge Otjozondjupa ǀKhariba sari hâ i soab ai gere mâi-ai!âhe. Nēs xa ra !aromahese di ge ǂgui tarekhoede ǀgôa-āǁnâs khao!gâ ǀae!khō!khaiga sari ǂgao tama hâ tsî ǁîdi ǂurusiba !aorosasib !nâ ra mâi. Nē komites di saris ge ǂurusib !oaba!khaiga saris tsî hâ!nâ gu a mâsiga ǂanǂuis ai ge hâ i. Otavis ǂurusib mâisan ge ǁîn di hō!âs ǀgôa-āǁnâs dis mâti ǁîn di ǂhanusi nūsa ra tsâǀkhāsa mā-ams ose ra dīhe ǀgôa-āǁnâs khao!gâ ǀae!khōsa nî māse tsî ǁkhāti ǀawa!namna xu nēsa a sâu ǁoase. Xawen ge nēsa !nuri!gâs ǀkha ǀae-aon tsî ǀae!khō-aon ǁaegu nî sâusase hâsen mîǁgui hâ nūsa ra khôa,”tib ge ǀaedī-aob Dr Jasen Mutombob hîa ǁkhāti Otavis ǂUrusib Senters di mûǂamaos tsîna ība nē komites ǁanina gere mîba. Nē kai ǁgoaǂuis xōǀkhān noxopa ǂurusib mâisan nēna Otavis !nâ ūhâ ǀnî !gomsin ge ǂkhawusa ǀaeǁgâub tsî ǀae!khō!nā-omdi !gâi tama mâsib, !nubusib ǂurusib mâisan hâ!khain dib tsî !narixūn ǀorosib tsîna. Dr Mutombob gere mîsa !oan ge ǀnî ǀae-aon hîa kai ǀaeǁgâugu ǁga ra hāǀaro ra ǀae!khōdi !aroma ǁnaeǁgauhena, daob !nân !narigaru-ūhe hîa ra ǀomǀuni tamas kai o noxopan ambulansa !âu hâ hîa. Otavis ǁHûi!nâǂharis ge ambulans !nari-ao-e ūhâ tama hâ tsî !narixūn Otjiwarongos hîa 130 kilomerga a !nūsa xu nî hân ai ra !âu. Otavis ǁhûi!nâǂharis di ambulans ge Otjiwarongos ǁga ge ī-ūhe Otavis !aroma-i !nari-ao-e a ǀkhai xui-ao. ǀNî ǀgaisa !gomsib ge, Mutombob gere mîsa !oa, tarekhoedi hîa ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb khao!gâ ǂkhôa!gâ tsî ǀawa!namn tawa ega nē !nuri!gâs ǁhōga ra ǂgae-oadi diba. Otavis ǁhûi!nâǂharis ǁanǂgāsabena xun ge 1,500na HIVs ǀae!khōde ra !khō!oa.
New Era Reporter
2017-09-05 10:30:10 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...