• April 22nd, 2019
Login / Register

ǀGūǁae ge hâ i ǀnanub ge !onkhao hâse Kuneneb !aroma ge hā - Heputeb


ǀAeǁgams ǀGūǁae ge hâ i !gâi ǀnanub ge kaise !onkhao hâse Kunene ǀKharib !aroma ge hā, ǀnain ǂgari-aon tsî !hanaǂgā-aona !khomna ǂoa!nâ hâ hîa, tib ge !hanaǂgās ǂansabeba gere mî. ǂOago wekheb aib ge Nampas ǀkha ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâb ge Venaune Heputeba ge mî, kaise kai ǀnanub hîa ǀgaisa ǀkhurub khao!gâ ra hāb kaise ǀgaisa !gâi tama sîsenǂuiba ǂgari-aon ai ūhâsa. ǂGui !gôab di ǂgari-aon Kunene ǀKharib din ge !kharu ge hûsa xu ǁkhaisas kōse hâ kuriga !hanaǂgā tama ge hâ i, ǁnā ǀgaisa ǀkhurub xa gere !aromahese tsîb ge ǁnā-amaga nē go ǀgaisase hā a ǁnā ǀnanuba ama tama īsiba ǂgari-aona ra mâi-ai!â tsî ǂhâbasa tama !âubasens !nâ ra mâi. Nē ǂgari-aon ge ǁîn di marina !hanaǂgās !aroma nî māǂui tsî ǀams ai domdore ǁkhā tide !hūb di mâsib ǁga da ga a kō !nūbai, tib ge Heputeba ge mî. “ǂGuin ân ge ǀunin !gau hâ !khomrona !hūb !nâ nî ǂgā, !âubasens xū-i nî īs dis ǀkha, aiǁgause haiǂûn tsî !hanaǂûn khami. Ai!ân ge ǂgari-aona ǂgā hâ i !khomn ge ǁgamgu xa ge haraǂgāhe tsîn ge ǂgari-aona kai ǂoa!nâsa ge hō!â,” tib ge gere ǁgui!ā. Gomaǂgari-aob hîa ǂkhariǀnōb ai !hanadīs tsîna ra dīb, Nikita Mukuuaruzeb ge Nampasa ge mîba, ǁîb ge hoa !khomn hîab ge !gâi tsēdi !aroma sâubasen hâ ina ǀguǁae ge Kuneneb !nâ a ǁnā ǀnanub !nâ a ǂoa!nâsa. Marimûǂamaob, Namibia National Farmers Unions (NNFU) dib Amon Kapib ge gem î, ǁîb ra Mukuuaruzeb tsî Heputeb hâkha ǀkha ǀhvǀguisa ǁnā ǂgari-aon hîa ge !hanaǂgān ge hoa !khomn âna ǀgaisa ǀnanub xa ge !aromahese a ǂoa!nâsa. Heputeb gen ē ǁkhoao mâsiba oresa hōbas ai ǀnanub tsî ǂoab mâsigu di beros Namibiab dis ai ǂgansa gere dī, îs ǁaeb mâ hîa !hūǁîna !khâikhom, ǂgari-aon tsîna !khōǂgā hâse. ǂGari-aon !nandi tsîn ge dītsâ tsî nin âna ǁgau!nâde nî mā, mâ ǁaen mâ !khomna nî ǂgāhes tsî taren !oagun nî ǁkhaubasens tsîna. -Nampas
New Era Reporter
2018-04-10 10:49:20 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...