• October 15th, 2019

ǀKhomas ǀawemā!nans ge N$1.4 miljunsa !auga ǀkharigu ǂkhari-omdi ai māǂui hâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǁNāpas ǁîsa ge ǀaweǁguisa i N$2.3 miljuns !garo!ā ǀkhariga ǂkhri-ommās disa xus ge N$1.4 miljunsa Harambee Ai!gûs ǀAweǁguib di !âb ase, ǀAeǁgams !garo!ā ǁHûi!nâǂharis !nâ ǂkhari-omde kurus ai ge sîsenūhe,. ǂOago wekheb ais ge ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaos, Laura McLeod-Katjiruasa nē ǀkharib di sîsengu tsî ai!gûs di gowaǀîsas gere mâ soab ai ge ǂanǂan, !gâi!gâxa ǀgaub ais ge ǀawemā!nansa 105 ǂkhari-omde sao ra !garo!ādi ai dītoasa: Audabib, ǂKhanubeb, !Nao-asports tsî ǀGordabes hâde. !Aruǀîs ge McLeod-Katjiruasa ge mî, ǀnîkhami ī ǂnûiǂgās ge a ǁhûihesa Versailles tsî ǀŌǁgamseb hâra ai nî 72 ǂkhari-omde ǀhaob ai omse. ǀKharisi Mûǂamaos ge ge mî, ǀaweǁguib hîas ge ǀKhomas ǀKharisi ǀAwemā!nansa ūhâ ib !oagu di 223 ǂkhari-omde nî omhe ge īsa, xawes ge nēsa !hūb !nâ hâ !hū!âde hōs !gomsiba nēsa ī ǁkhā kai tama a īsa. Xawes ge nēsa ra ai!gû tsî nē ǀasa marikurib 2018/19 di tsoatsoas !nâ ǂkhari-omde ǂnuwis ǀkha ge tsoatsoahe, nausab ge nē mari mâsib di !gomsiba a !aroma, ǂâi!nâǁguisa ge i 223 omdi !gôaba xu di ge 185 ǂkhari-omdi ǀguide a omhesas kōse. “ǀKhomas ǀkharib ge ǁkhāti ǀgui ǀkharib hîa !hū!âdi !nubusib xa ǀgaisase ǁgoaǂuis ase ībaheba. Nē mâsib xa ge !aromahese da ge ǀaweǁguisa ge i 38 ǂkhari-omde ǂKhanubeb ai ge omǁoa i tsî nau !garo!ā !âgu ǁga ge !kharu îb sîsenna tā mâ,” tis ge ge mî. Audabeb ai i ge dītoasa 27 ǂkhari-omdi di ǁkhaeǁnâs ǀhûhâsib khoen aisa ra ǀaweǁguihe. !Anu ǁgam-e ǁanǂgāsabena sī-ūbas soab ais ge McLeod-Katjiruasa ge mî, ai!â gere ǂoa marikurib !nâs ge ǀAeǁgamsa ǂgui miljunga !khōǂgā hâ projeksa a tsoatsoasa ǀguiǀguibe omdi tawa ǁgam-e sī-ūsa, ǀgūǁae ge !ā!khōmais xa a ǂan!gâhe ǁanai!hūdi kaise ǂam hōǂgāsa ūhâ khoen di di Havana ǁanǁguib !nâ ǁgoedi tawa. Mûǂamaos ra mîsa !oas ge ǁkhā projeksa nîkhoraǂuihe nau !âgu ǀAeǁgams digu !oa, aiǁgause Otjomuises, Katuturas tsî Havanas hâde. Hepatites Es tsî listerioses projeks !nakas ge !ā!khōmaisa a ǁaxa 370 paiga ǁguis ǀkha, !anu āǁgam-e khoena sī-ūba tsî ǂgaeǁnâhe ra ǂkhari-omde mās !gao.
New Era Reporter
2018-06-12 09:26:12 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...