• July 20th, 2019
Login / Register

‘ǁAeb go toa’ NQAs ge ǂan!gâsa tama kollegede ge !khâikhom


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǁÎs di dītsâdi sîsenū-aona ǁkhaubas ǁnān hîa ǁgau!nâs !nâ ra ǁguirin !aromas tsî ǁkhāti !hūb di ǀons di ǂkhôadīhesa ǁkhaes !nâs ge Namibiab ǁKhāǁkhāǂuisende Mûǂams ǂNûiǂgāsa (NQA), ǁkhawa ǀgui ǀgaisa !khâikhomsa go sîǂui ǁnā ǂnûiǂgādi hîa mā-ams ose ǁîdi ǂhanu-ai tama ǁkhāǁkhākhâide ra māde !oa, î di ǀû Namibiab ǁanǂgāsabena ǁîn di ǀhubuǂuisa maride ǀhôakao!nâsa ama tama tsî mā-ams ose di ra sîsenū ǂnûiǂgādi ǀkha. Namibiab studentn ge !nuri !nādi kōse ǀhôakaose ǁîn maride ūǀhanahe hâ nē-ame ǂnûiǂgādi tawa xoaǂgāsen tsî ǂan!gâsa ǁkhāǁkhākhâiden nî !khō!oas di ǂâis !naka xawe ǀams ai ǁîn ǀguina marin tsî ǁaeb âna ra ǂoa!nâ nēdi a ǀhôakaob tsî marikurub ai ǀgui !ammâisa ǂnûiǂgā amaga. Nēti ī mā-amsa tsî ǂan!gâsa tama ǁkhāǁkhāǂuisendi tawa Namibiab !nâs kas tamas ka io ǀnî !hū-i !nâ ra hōhe di ge ǀguis khami ī ǂan!gâ-i tsîna !khō!oa tama hâ tsî ǁnā-amaga ǀguis khami ī ǁkhāsi-i tsîna tani tama hâ tsî satsa xū-e ūhâ tama is ǀkha a ǀgui. Nēsis kōse da ge Namibiab !nâ NQas xa a ǂan!gâsase 50 ǂnûiǂgādi ǀgapi ǁgau!nâs dide ūhâ. NQAs di aiǂnû-aos ǂAn!gâs, Mûǂams tsî ǀNōs Komites dis, Lilia Shaningwas ge nē ǀhôakaob ǀkha mā ǂnûiǂgāde !khâikhom tsî ge mî, î di nēsa kaise !hae ǁaeb !nâ ǀû. ǁÎs ge nē gowaǂuisensa ǁnāpas ge sertifikatga 21 ǂan!gâsa ǂnûiǂgādi ǀgapi ǁgau!nâs dide gere mâ!gao ǁâudīb tawa ge mî. “ǁNā ǂnûiǂgādi hîa nēti ī ǀhôakao ǁaxasib ǀkha ra ai!gû ǂgao tsî Namibiab ǁaesa gaxa!nâdi !aromab ge saso ǁaeba go ǀoa. Saso xu nî hâs ge nē !gâi tama ǀgauba xu ūdawasen tamas ka io ǂhanuba !ûǂam tsî sao!gonhe sa dīgu xa,” tis ge gere !khâikhom. Shigwedas ge ǀgapi ǁgau!nâ!khaiga ge ǂgan î gu proxramgu âga ǁkhawa kō!gâ tsî !auga hâ ǂhâsigu ain ra dīǀoaǀoasa ǁawoǁawo. ǁKhātis ge ǁîsa ǂgansa hoa !âǀhuru-aon ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâis din ai ge dē, in !khōǁôagu tsî oresa ôa mâtin sîsenmā-aon di ǂhâsigu tsî !âubasendi ai nî dīǀoaǀoasa î da ǁnās ǀkha !hūsâuǁkhāsib ǀomkhâisa ǁawoǁawo.
New Era Reporter
2018-05-08 10:24:37 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...