• June 17th, 2019
Login / Register

ǁAnǂgāsaben ge mâǀhao tsî !ās âna ra !anu


Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes-ǁAnǂgāsaben, ǂharugu-aon tsî ǂNūǂgoaes !ā!khōmais sîsenaon tsîn ge ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai ǀhûǁ­arebese ǂgaeǀhao tsî ǁnā !āsa gere !anu!anu. ǂNūǂgoaes di ǁanǂgāsaben ge ǀgaisa ǂkhîo!nâsiba nē !ās di ǀurisasib ǂnamipe ǁaero-e !gae !goaxa. Nē !anus ǁaxsib ge ǀgui ǁanǂgāsabes, hîa ǁîs di ûikurigu hoaga nēpa ǁan hâs, Delmari Berghs di ǂâiǀgauba xu ge !hui. Berghs ge ge mî ǁîs noxopa ǁ­îs di ûiǁaeb nē !ās !nâb ai noxopa nētikō !khaerasib tsî ǀurisasiba mû tama hâsa. “Tita tsî ti aob hâm ǀguitsē !narigaru hîa ta gen ē !ās di ǀurisasiba mû tsî ama i a !khaisa ge ǂgom ǁoa i. Ti 24 kurigu nē !ās ai ta ǁan hâgu !nâ ta ge noxopa nēti ī mâsib !nâ ǂNūgoaesa mû tama hâ, tsî tita !nâ ge mîǁgui ǀkharaǀkharasasiba ta nî hā-ū !khaisa tsîs ge oe-ams ǁanǂgāsaben disa kaise !gâi ǀgaub !nâ ge ǀam,” tis ge ge mî. ǁîs di ǂâiǀgâubas ge harase ge ǁamaxū tsîs ge Super Sands ǂharugub ­îs aob ra sîsen!gaosa ai!hūba ǁam tsî !anu!anus ǀkha ge tsoatsoa. Super Sands ge ǀguri mâ tama ge i tsî NamWaters, HFT Plant Hires, Kaap-Agris, Plastic Packagings tsî hâdi xa ge saohe tsî di ge mâs hoasa ǁîs di !âb !nâ ǂgâxa tsî trekerdi, kai-aotogu, plastikgu, ǁgamn tsî noxopa ǀnî ǂhâbasa xūna ge mā. ǂGuro !haros !anu!anus dis ge B1 dana daob am!gâb ai ge tsoatsoa. ǁNā !â!âb aib ge ǀurisasib tsî ǀawoba kaise sari-aon tsî !narisarimā-aona ǁkhoaxa tama mâsib ǀkha ra !oa tsî !ās di ǀonsa ra dīgaga. Rudo-Whan Benadeb, ǂnamipeb ǂurusib mâisab !ā!khōmais tawab ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, nausas !ā!khōmaisa hoaǁae ra ǁkhore hoa !âgu ǂNūgoaes diga !anuse ūhâsa xawen ge ǀnî ǁanǂgāsabena ǁae tama tanisenǀgauba ra ǁgau tsî mā-amsa tama !khaigu ai ǀawona ra aoxū. Benadeb ge ǁanǂgāsabena gere ǂgan in ǁîn di ǀoasa sîsenǁareba mā tsî !āsa hoaǁae !anuse ūhâ. ǀGamǁî !haros !anus dis ge ǁkhāti ǀgūǁae nî tsoatsoa.
New Era Reporter
2018-02-27 10:44:14 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...