• June 17th, 2019
Login / Register

ǁAupexan ge 180 miljun ǀgôana !gom !goaxa ǁaeb xa !gâuhe hâ - UNICEFS


ǀAeǁgams Nausas hoa !hūbaisise ai!gûsa hâ, xawe-i ge mâ 12 ǀgôana xu ǀgui-e hoa !hūba Hoa !Hūbaisiise ǁnāti ī !hūgu !nâ ǁan hâ ǁîn di !goaxa ǁaeb mûǂuigu ǁîn în digu xa kaise a !khaesa. Nē !huri!hurisa ǂhaiǂhais ge United Nations International Children Education Funds (UNICEFS) ge dī hâ i ôa!nâdi Hoa !Hūbaisi ǀGôaron Tsēs !aromade xu ge !hui. Nē ôa!nâdi !nurib !oagun ge ǁaupexa 180 miljun ǀgôaron 37 !hūgu din di !goaxa ǁaeba sao ran xa gaoǂamhe hâ; ǀgaisa ǀgâsib, skola xu ǁaeb ai!â ǂoas tamas ka io ǂkhawadīb !nâ ûiga ǂoa!nâs hân ai ǁaupexats ga ǁkhā !hūgu di ǀgôan 20 kurigu !kharu hâse ge hâ in mâsigu ǀkha nî ǀgoweǀnōs karao. 20 ǀHōǂgaeb dis ge Hoa !Hūbaisi ǀGôaron Tsēs ase a ǂansa tsî ra tsēdīhe ǁnāti ī !auga!hūsi !gaeǁares khoexagusib disa omkhâi, ǂansa ǀgôan ǁaegu hoa !hūbaisise khoraǂuis tsî ǀgôaron di ûiǀgauga ǀkharaǀkharas tsîna. ”Namibiab ge ǂgui ǀgaugu ai ra dītsâ ǀgôaron di ǂhanuga gowaǀîsa tsî da ge UNICEFS ǀkhāba xu kai gangansa ra mā Namibiab ǂhanuba,” tis ge UNICEFS ǂnûǁkhaeba-aos Namibiab !nâ hâs Rachel Odedesa ge mî. “ǁKhā ǁaeb ai da ge ra ǂan!gâ ǁgoaǂuidi hîa hâde, ǀgôaron hîa ǂhanixūn xa ai!gû tama i tsî ra khaohân tsî nē mâsib ǂkhawusa ǁgâu-aride xu ǂoaxas dib xa ǁîn di ǂhanuga ǂan!gâhe tama hâ tsî ǀguitikō !haros ai nau !hūǁî ǀgôan ǀkha mā tama ra īsa. Nē ǁgoaǂuide da nî oe-am !khais di ǂhâbasasib ge hâ.” ǀNî ôa!nâdi hîa ge UNICEFS xa 14 !hūgu !nâ 9-18 kurixa ǀgôan ǂnamipe dīhe hâ ib tsî ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai gere māǂuiheb ge ra ǁgau, ǀgôan mâtikōse ra ǂâiǂhansensa hoa !hūbaise ra hōhe ǁhōn ǁîn tsî ǀhūsana ra tsâǀkhāsa ǂgaiǀons aiǂkhawadīb, toroǁnāǂamdi, ǁnâusāgudi, ǂoab tsî ǀnanub !nâ hoa !hūbaise ra hâ ǀkharaǀkharadi, !gâi tamase ûi-ūhes !hūsaben dis tsî ǀgâsib hâna. Hoa 14 !hūgu !nân ge ǀgôana ra ǁkhore ǂgaeǂgui-aon nî toro!gamǂuidi, ǂkhawusa ǁgau!nâs skolgu !nâ tsî ǀgâsiba ǂâisa nî ǂnûi-aisa.
New Era Reporter
2017-12-05 09:56:31 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...