• July 21st, 2019
Login / Register

ǁGûn ge !hūǂguwiga !gâi !âga !oa doe-ūhes !gâ-ai ra ǁhûi


Clemens Miyanicwe Kamanjab-ǀNî ǁgûn hîa skolǂgâ ra ǀgôana ūhân, Ankers tsî ǂnamipeb din ge mā-amsen tama hâ ǁîn ôan nî Fanniǀaus ǁga ī-ūhe in si !norasase Edward ǁGaroeb ǂAmskoli tawa ǁkhāǁkhāsengan dina. Nē aoǁguib ge ǀgūǁae ge ǁnā !â!âb !nâ gere hō!âhe ǀgaisa !hūǂguwi mâsiga xu ge !hui. ǀAweǁguigu ge ǀkharisi ǁgau!nâs beros ǀkhawa xu a dīsa, Frans Frederick ǂAmskoli ǁgan nē 327 ǀgôan tsî 15 ǁgau!nâ-aon tsîna !goaxa 2ǁî semesters di tsoatsoas !nâ nî doe-ūhesa, nē mâsib nî tsamtsis kōse. Nēs ge ǀkharisi ǁgau!nâs direkters, Kunenene ǀkharib dis Angeline Jantzes berosa xu ge ǂanǂanhe ǀgausa.   Jantzes ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, ǁîn di beros ge Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis ǂgaeǂguisa a ǂgansa in mā-amhe tsî Edward ǁGaroeb ǂAmskoli ǀgôana aibe nē ǀuniga !âb nē semesters diba ǁgâudi ǁga a ǁarusa. Nē ǀgôan ge dī-ūnudi ga Frans Frederick ǂAmskoli hîa 50 kilometerga Ankersa xu a !nūb ga a dītoahe, o ǀgamǁî semesters tsoatsoas ai ǁnāpa nî tsoatsoa. ǁKhātis ge ǀkharisi ǁgau!nâs berosa ǀaweǁguiga nî dī, mâ ǀgaugu ain nē ǀgôan hîa ǂauna ǁkhāǁkhāsens ǁaeba go ǂoa!nâna nî huihesa in !onkhao hâ sîsenna sī!nâ ǁkhā. Edward ǁGaroeb ǂAmskoli di skoldanab Linus Tjivaheb g era mî, ǁîb mâpa ǀguin ga a ī-ūhe xawe ǂâiǂhansen tama hâsa, nēpa xun ga a ūbāhe o. ǂGui ǁgûn ge nausa hâ nē doe-ūs ǀkha !gûǁare tama hâ ǁîn ra !ao mâ gaub ain ôasana Franniǀaus ǁga nî skol!gû-ūsa amaga. Skoli ǀAwemā!nans di ǁanib Ryno ǀAwiseb ge ge mî, ǀgaisa !hūǂguwigu gere hō!âge ǁaeb ain ge hoa ǁgûna nē doe-ūhesa gere ǂkhâ!nâ xawen ǂguina nēsi nēsa ra mâ!oasa. ǀNanin ge ǀnî ǁgûna ôasana ǀkhara skolgu tawa si ge xoaǂgā tsîn ge naun hîa !gau hâna !aruǀî ǁîn ôan nî Franniǀaus ǁga doe-ūhe !khaisa ǀgaisase ra mâ!oa tsî ǂan ôs nē !khaisa aibe nēsis !aroma ǀûhe tsî mâsiba noxopa kō!harahe.  
New Era Reporter
2018-04-17 09:55:56 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...